Pāvesta Jāņa Pāvila II runa Neokatehumenālo kopienu psalmistiem 16-III-1980

Pāvesta Jāņa Pāvila II runa Neokatehumenālo kopienu psalmistiem 16-III-1980

Sv. Jānis Pāvils II

Sv. Pētera laukums, 1980. gada 16. marts

Svētais Tēvs, pēc svētdienas “Kunga eņģeļa” lūgšanas, veltīja pāris sveiciena vārdus klātesošajām kustībām. Viskaitīgāko grupu veidoja 2000 kantori un psalmisti no Neokatehumenālām kopienām, kuri sanāca no dažām Itālijas malām, lai piedalītos Pashas sagatavošanās tikšanos kopā ar Kiko Argüello ar mērķi labāk sagatavot psalmistus labākai Pashas Nomoda svinēšanai. Tālāk pāvesta vārdi: 

Īpašs sveiciens lielajām skaitam Nokatehumenālo kopienu locekļiem, kuri ir gatavi palīdzēt nokristītiem saprast, novērtēt un atbalstīt neizmērojamo Kristību bagātību caur evaņģelizāciju, katehezēm un līdzdalību liturģijā. Tas viss notiek pakāpeniski, tāpēc kaut kāda mēra ir līdzīgs senajam Katehumenātam.

Dārgie, es jūs pamodinu ar arvien lielāku dāsnumu uzņemties Kristus mistiskās miesas veidošanā un uz apustulātu Baznīcā paklausot Kunga vārdiem: “Ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā” (Mt 28, 19) Lai jūs atbalsta un vada pastāvīga uzticība Baznīcas mācībai un paklausība Baznīcas ganiem.

Novēlu no sirds, lai jūs dzīvotu ar dedzību Apustuliskā pamudinājuma Evangelii Nuntiandi gaismā, ko uzrakstīja mans augsti godājams priekšgājējs Pāvils VI, ka arī pēc man uzrakstīta Catechesi Tradendae balstoties uz Bīskapu sinodes norādījumiem par katehēzi.