SPOTKANIE BISKUPÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 21-4-1992

SPOTKANIE BISKUPÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 21-4-1992

Św. Jan Paweł II

Santo Domingo, 21-25 kwietnia 1992 r., obecnych 153 biskupów

Telegram kardynała Angelo Sodano, Sekretarza Stanu Jego Świątobliwości Jana Pawła II do biskupa Paula Cordesa.

«Ojciec Święty, poinformowany o spotkaniu Drogi Neokatechumenalnej w Santo Domingo, w ramach przygotowań do obchodów pięćsetlecia dotarcia orędzia zbawienia do nowego świata, przesyła organizatorom i wszystkim uczestnikom najserdeczniejsze pozdrowienia wraz ze słowem zachęty, aby ta pomyślna okazja stała się sposobnością do nadania nowego impulsu dynamizmowi apostolskiemu w zaangażowaniu na rzecz nowej ewangelizacji. Jednocześnie, jednocząc się duchowo ze wszystkimi, a zwłaszcza z obecnymi braćmi biskupami, wznosi dziękczynienie Bogu za obfite dary, jakimi obdarzył umiłowane Kościoły Ameryki Łacińskiej, które zachęca, by nadal głosiły Jezusa Chrystusa, wczoraj, dziś i zawsze, dla nowej ewangelizacji, promocji człowieka i kultury chrześcijańskiej, dając zawsze świadectwo intensywnej komunii eklezjalnej i wierności działaniu Ducha.

Ponadto Jego Świątobliwość zaprasza wszystkich członków Wspólnot Neokatechumenalnych do zdecydowanego zaangażowania się w życie apostolskie, któremu towarzyszyć będzie wzrastająca formacja chrześcijańska i coraz aktywniejszy udział w życiu liturgicznym i charytatywnym Kościoła, współpracując w ten sposób ze zbawczym dziełem Chrystusa, aby Jego słowo życia oświecało i przemieniało osoby, rodziny i społeczeństwo. Z tymi życzeniami i pod miłosiernym spojrzeniem Najświętszej Dziewicy, Papież wznosi gorące modlitwy, aby Pan uczynił dzieło tego spotkania kościelnego bardzo owocnym, a jako znak dobrej woli i gwarancję stałej Bożej pomocy udziela z chęcią Apostolskiego Błogosławieństwa.».

Kardynał Angelo Sodano, Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości