TIKŠANĀS AR LATĪŅU AMERIKAS BĪSKAPIEM 21-IV-1992

TIKŠANĀS AR LATĪŅU AMERIKAS BĪSKAPIEM 21-IV-1992

Sv. Jānis Pāvils II

Santo Domingo, 1992. gada 21-25. aprīlis, kopā ar 153 bīskapiem.

Viņa Svētības Jāņa Pāvila II Valsts sekretāra, kardināla Angelo Sodano, vēstule monsinjoram Paul Cordes:

Svētais Tēvs bija paziņots par Neokatehumenālā Ceļa tikšanos Santo Domingo, lai sagatavotos 5. Amerikas kontinenta evaņģelizācijas simtgadei pieminēt un suta savu sirsnīgus sveicienus organizatoriem un visiem dalībniekiem, ka arī iedrošinājuma vārdus, lai pēc šīs iespējas apskatīt evaņģelizācijas jautājumus ar atjaunotu impulsu apustuliskajā dinamikā turpinātu jaunās evaņģelizācijas darbību. Pie tam, viņš pievienojās garīgi jums visiem, it sevišķi pie klātesošajiem brāļiem bīskapiem un pacel savu pateicību Dievam par bagātīgām dāvanām ar kurām Dievs ir svētījis mīlētas Latiņu Amerikas Baznīcas. Pāvests mudina sludināt Jēzu Kristu vakar, šodien un vienmēr par jaunu evaņģelizāciju, lai mudinātu cilvēcisku attīstību un kristīgu kultūru, vienmēr liecinot ciešā ekleziālā vienotībā un uzticoties Svētā Gara darbībai .

Svētais tēvs vēl aicina visus Neokatehumenālā Ceļa locekļus uz nopietnu apņemšanos apustuliskajai dzīvei pavadītu ar augošo kristīgu formāciju un arvien aktīvāko piedalīšanos liturģiskajā un labdarīgajā Baznīcas dzīvē, tā līdzdarbojoties ar Kristus pestīšanas darbu. Tādā veidā Kunga dzīvības vārds spēs apgaismot un pārveidot cilvēkus, ģimenes un sabiedrību. Ar šīm vēlmēm un zem Vissvētākās Jaunavas žēlsirdīga skatiena, visaugstais pontifikis pacel karstas lūgšanas Kungam, lai šī sanāksmes darbi būtu ļoti auglīgi. Lai viss top par labvēlības zīmi un pastāvīgas dievišķas pavadības garantiju. Šīs cerības vadīts sniedz apustulisko svētību.

Kardināls Angelo Sodano, Valsts sekretārs