„Regina Coeli” Svētā Gara atsūtīšanas dienā noslēdzot misiju Romā 23-V-1999

„Regina Coeli” Svētā Gara atsūtīšanas dienā noslēdzot misiju Romā 23-V-1999

Sv. Jānis Pāvils II

Sv. Pētera laukums, 1999. gada 23. maijs *

„Piesauksim visi kopā Svēto Garu, lai šī misija pa Romu nestu augļus un piepildītu pēc tiem gaidošo Baznīcu.” Svētā Gara atsūtīšanās lielo svētku „Regina Coeli”, 23. maijā, Jānis Pāvils atgādināja par svinīgo Nomodu ar kuru noslēdza pilsonisko misiju Romā ar ekleziālām kustībām un jaunajām kopienām. Šie ir Pāvesta vārdi:

Dārgie brāļi un māsas! 1. Svētā Gara atsūtīšanas lielajos svētkos (Pentekoste) varam piedzīvot Apustuļu ārkārtīgo situāciju, tieši 50 dienas pēc Kristus augšāmcelšanas. Pentekoste noslēdz Lieldienu laiku un galvenokārt tiek uzsvērta Svētā Gara žēlastība, otrkārt- Jēzus apsolījums. Šodien varam kontemplēt mācekļu pārveidošanos. Tie no bailīgiem sekotājiem topa par drosmīgiem Labas Vests lieciniekiem visā pasaulē. Sapulcējušos kopīgai lūgšanai Pēdējo vakariņu telpā, kopā ar Mariju, tiek Patiesības Gara aicināti darīt visu pasauli par mīlestības un vienotības telpu. Šeit ir svarīgas abas dimensijas: lūgšana un apustulāts, vienotība un misija. Tie ir pamats Baznīcas dzīvei katrā laikā un vietā.

2. Šiem svētkiem esam gatavojāmies vakar vakarā, 6eit, Sv. Pētera laukumā. Bijām nomodā noslēdzot šo misiju Romā. Cik svarīga un skaista garīga pieredze! Tas man atgādināja pagājušajā gadā īstenoto tikšanos ar ekleziālām kustībām un kopienām. Viņi visi kopā ir patiesa Svētā Gara dāvana šīs tūkstošgades beigās un viens no jauniem II Vatikāna koncila augļiem. Bija tikšanās pagājušajā gadā un tās augļi ir acīmredzami. Ir vairojušies piedāvājumi kustībās un Baznīcas kopienās palielināt savstarpēju sadarbību vietējā Baznīcā un draudzēs. Pateicamies Kungam pār šo cerības bagātu Baznīcas pavasari. Pateicoties pašreizējai attīstībai, esmu pārliecināts, ka nākamajā Pontifikālās Laju padomes sanāksmē par “Baznīcas kustībām un jaunām kopienām bīskapu pastorālā pieprasījumā”. Sekulāra pasaule prasa katru kristieti atjaunot misionāro dedzību balstot uz lūgšanas, vienotības un sludināšanas pieredzi.

3. Piesauksim kopā Svēto Garu, lai misija Romā nestu daudz augļus  visai Baznīcai un piepildītu mūsu cerību. Misionārai darbībai nav derīguma termiņā un skar ikvienu kristīgas kopienas locekļi. Šodien, līdzīgi ka Baznīcas sākumos, Baznīca zina, ka ir nepieciešami palikt lūgšanā ar Mariju, Jēzus Māti un mūsu Māte. Lūgsim Jaunavai Marijai lūgties ar mums un par mums pie debesu Tēva, lai atjaunotu Pentekostes brīnumdarbus.

(*) Sal. «L’Osservatore Romano», 1999. gada 24-25 maijs.