Bijeenkomst in Wenen in aanwezigheid van talrijke Europese bisschoppen 13-04-1993

Bijeenkomst in Wenen in aanwezigheid van talrijke Europese bisschoppen 13-04-1993

St. Johannes Paulus II

Wenen, 13-17 april 1993

Zal Europa in het jaar 2000 christelijk zijn? 
Om deze vraag van de Heilige Vader te beantwoorden, 
kwamen 5 kardinalen en 120 bisschoppen uit alle 
landen van Europa, van Portugal tot Rusland, 
vijf dagen bijeen in Wenen van 13 tot 17 april 
1993. De bijeenkomst werd in de ochtend van 
woensdag april ingehuldigd. 14 door kardinaal 
Groër die op de drempel van het derde millennium 
heeft gewezen op het belang van de neocatechumenale 
weg voor de kerk. De vice-voorzitter van de Pauselijke 
Raad voor de Leken Bisschop Paul Cordes heeft de brief 
van de Heilige Vader voorgelezen.

Brief aan de bisschoppen in Wenen

«Eerbiedwaardige broeders in het episcopaat, zeer dierbare broeders en zusters! Het is een bron van grote troost voor mij te weten dat u, een paar jaar na mijn oproep tot de nieuwe evangelisatie van Europa, in Wenen bijeenkomt om samen na te denken over de vruchten van de zendingsactiviteit die u aan het ontwikkelen bent, met een genereuze impuls en grote ijver voor het evangelie, priesters, rondreizende mensen en families van de neocatechumenale weg. Ter gelegenheid van de opening van het werk van de Speciale Vergadering voor Europa, op 5 juni 1990, onthulde het met bittere pijn dat velen in ons continent eraan gewend zijn geraakt de werkelijkheid te beschouwen “alsof God niet bestond”. Met een dergelijk perspectief – voegde hij eraan toe – gaat de mens ‘zichzelf beschouwen als de bron van de morele wet, en alleen deze wet, die de mens zichzelf geeft, vormt de maatstaf voor zijn geweten en van zijn gedrag’ (Insegnamenti, deel XIII, I, 1990, blz. 1517 s.). Aan de andere kant kan niet worden ontkend dat de Heilige Geest, door middel van het Tweede Vaticaans Concilie, geldige instrumenten heeft opgeworpen – en onder hen is de neocatechumenale weg – om de vragen van de hedendaagse mens te beantwoorden. Na verscheidene jaren, en in het licht van de bereikte resultaten, heb ik het opportuun geacht om een ​​dergelijke ervaring schriftelijk aan te moedigen met het oog op de Nieuwe Evangelisatie, in de oprechte hoop dat deze zou worden geholpen en gewaardeerd door de broeders in het Episcopaat ( Zie brief van 30.8.1990). Velen van jullie zijn directe getuigen van dergelijke resultaten en tegelijkertijd de eerste hoofdrolspelers voor de hulp die wordt geboden aan deze nieuwe kerkelijke realiteit; Daarom is uw reflectie vandaag bijzonder belangrijk, net als die van de bisschoppen van het Amerikaanse continent tijdens de bijeenkomst van vorig jaar in Santo Domingo. De Neocatechumenale Weg, waarin rondreizende en missionaire gezinnen volwassen worden, kan een antwoord bieden op de uitdagingen van secularisatie, de verspreiding van sekten en het gebrek aan roepingen. Reflectie op het Woord van God en deelname aan de eucharistie maken een geleidelijke inwijding in de heilige mysteries mogelijk, vormen levende cellen van de kerk en vernieuwen de vitaliteit van de parochie met de aanwezigheid van volwassen christenen die in staat zijn om van de waarheid te getuigen met een radicaal geleefd geloof. Deze Weg is bijzonder geschikt om in gedechristianiseerde gebieden bij te dragen aan de noodzakelijke “reimplantatio Ecclesiae”, die de mens in zijn morele gedrag leidt tot gehoorzaamheid aan de geopenbaarde waarheid en bovendien hetzelfde sociale weefsel heropbouwt dat door de afwezigheid is vernietigd. van kennis van God en van zijn liefde. En al in sommige regio’s worden kernen van missionarissenfamilies gevestigd die het licht van Christus en een voorbeeld van leven kunnen zijn. Maar die missie zou niet mogelijk zijn zonder priesters die bereid waren om dit werk voor de nieuwe evangelisatie te begeleiden en te ondersteunen met hun gewijde bediening. Ik ben de Heer dankbaar die aanleiding heeft gegeven tot talrijke roepingen en, bijgevolg, dat diocesane en missionaire seminaries werden opgericht in verschillende landen van Europa, genaamd met de zoete naam van de Maagd Maria “Redemptoris Mater”. Ik plaats uw ontmoeting ook onder haar moederlijke bescherming en haar krachtige inspiratie. Zij zal u een grotere impuls en kracht van geest kunnen geven in uw apostolische ijver ten gunste van de hedendaagse mens, die de leiding van de pastoors en de door hen gezonden getuigen nodig heeft om God te kennen, zijn naam aan te roepen en verlossing te bereiken. Het licht van de verrezen Heer, dat we plechtig vierden tijdens de paaswake, blijft op je schijnen en ondersteunt je in je missie ten dienste van de Kerk en de hele mensheid.

Uit het Vaticaan, 12 april 1993.

Joannes Paulus II

(*) Zie "L’ Osservatore Romano ", 22 april 1993