Priesterwijding 1996/04/28

Priesterwijding 1996/04/28

St. Johannes Paulus II

San Pedro, 28 april 1996

De Heilige Vader wijdde achtendertig  nieuwe priesters, van wie 18 van het seminarie “Redemptoris Mater” zijn. We bespreken de preek hier:

1. “Ik ben de goede herder” (Joh 10,11). Beste diakenen, binnenkort zult u tot priester worden gewijd en zult u intiem gelijkvormig zijn aan Christus de Goede Herder, wiens figuur deze vierde zondag van Pasen, Werelddag van Gebed voor Roepingen, domineert. Ik verwelkom u met grote genegenheid, samen met de gemeenschappen van de vier seminaries in Rome: het Groot Romeins Seminarie, het Capranic College, het Redemptoris Mater Seminair en de Oblaten van Goddelijke Liefde,ik heet u welkommet uw families waarin de  de wortels van uw roeping tot het priesterschap zich verdiepen. Voordat u in de baarmoeder werd gevormd, was u het voorwerp van een speciaal plan van God (vgl. Jer 1,5). Ik heet u welkom met de vrienden van de parochies, van de verenigingen, van de bewegingen samen met wie u de pastorale ervaring hebt opgedaan. In dit jaar, waarin ik me de 50ste jubileum van mijn priesterwijding herinner, ben ik blij dat ik achtendertig jonge mensen de hand heb kunnen op leggen die het bisdom Rome aan God biedt om zich aan de dienst van zijn volk te wijden .

2. “Ik ben de goede herder.” Laten we even stoppen om samen te mediteren over de woorden van het evangelie van Johannes. Ze resoneren vandaag op een unieke manier voor u, die met dit sacrament wordt toegelaten tot een bijzondere deelname aan het mysterie van Christus de Priester en Goede Herder. “De goede herder biedt zijn leven aan voor de schapen” (Joh 10,11). Dus in de Johannijnse taal vat Jezus zijn eigen missie samen. Dezelfde logica wordt gevonden in de woorden van de eerste brief van de apostel Petrus: “Hij droeg onze zonden in zijn lichaam, aan de boom van het kruis, opdat wij, dood voor onze zonden, zouden leven voor gerechtigheid; met zijn wonden zijn wij genezen… Christus leed voor u, u een voorbeeld gegeven zodat u in zijn voetsporen kunt treden ”(1 Pe 2,24.21). Beste diakenen, op de dag van uw priesterwijding wordt u geroepen om dit “voorbeeld” op een zeer persoonlijke en onvoorwaardelijke manier te verwelkomen en te omarmen. Je bent geroepen om ervan te houden. Daarom zeg ik tegen ieder van jullie: houd met je hele wezen vast aan Degene die je zonden en die van de hele mensheid aan de boom van het kruis heeft gedragen; Heb hun voorbeeld lief en volg in hun voetsporen!

3. “Ik ben de goede herder, ik ken mijn schapen en zij kennen mij” (Joh 10,34). Deze “kennis”, weet je goed omdat je het bestudeerd hebt en vooral omdat je het in de eerste persoon hebt ervaren, het is een bijzondere kennis. Dit is geboren uit een reddingsverzoek. Het is niet alleen kennis van de geest maar ook van het hart; kennis van degene die liefheeft en, omgekeerd, van degene die wordt bemind; die trouw is en die vertrouwt. In de bewonderenswaardige Psalm 22, de responsoriale psalm van de hedendaagse liturgische viering, komt deze kennis van liefde subliem tot uitdrukking in termen van een belijdenis van lof van de biddende ziel die grenzeloze vrede en zekerheid geniet dankzij de zorgzame aanwezigheid van God:

“De heer is mijn herder; niets wat ik mis. In weilanden met vers gras laat hij me gaan liggen en leidt me naar wateren kalmte. Troost mijn ziel en leid me op het goede pad, uit liefde voor zijn naam … Voor mij maak je een tafel klaar … je zalft mijn hoofd mee parfum ”(vgl. Ps 22,1-3,5).

Vertrouwen en een gevoel van veiligheid, gegarandeerd door God de Goede Herder, nemen niet af, zelfs niet in het uur van de test en de moeilijkste ervaringen: “Zelfs als ik door een donkere vallei loop, zal ik geen kwaad vrezen, want jij bent met me “(Sal 22.4). Op de dag van de priesterwijding, dierbare diakenen, wekt ieder van u vertrouwen weer in het diepst van uw hart: het meest solide en onverstoorbare vertrouwen dat in uw ziel bloeit door alleen maar die naam aan te roepen: ‘Goede Herder’. Herleef het van nu af aan, in het perspectief van de beproevingen en moeilijkheden die het priesterlijk leven en de bediening met zich meebrengen. Christus zal altijd op een bepaalde manier een zorgzame Herder zijn in degenen die Hij roept om deel te nemen, door middel van het dienende priesterschap, in zijn eigen pastorale zorg.

4. ‘Hij is de deur van de schapen’ (vgl. Joh 10,7) Te allen tijde, in goede en in slechte tijden, weet de priester dat zijn ziel en degenen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd het voorwerp zijn van een speciaal verzoek van de goede Herder. Dat is de reden waarom hij zijn missie zelfverzekerd tegemoet treedt. Hij weet dat de weg naar het eeuwige leven voor iedereen openstaat door de levende, unieke en universele deur, die Christus ons Pascha is. Vandaag, beste diakenen, ga je een intieme relatie aan met Christus, de Herder der zielen. Ieder van u, voor Hem gevormd, zal medeverantwoordelijk worden voor de overgang van zielen van dood naar leven, van leven naar vlees naar leven naar Geest. En het is mogelijk om deze taak vooral uit te voeren met gebed en met het offeren van leven voor Christus, met Christus en in Christus.

Daarom spoor ik u aan om vanaf nu aan Hem, Herder en Deur van de schapen, al diegenen toe te vertrouwen die de Goddelijke Voorzienigheid wil oproepen en introduceren door Hem, door middel van uw pastorale dienst. Wat een verantwoordelijkheid! Wat zal de priester in staat stellen om met zo’n taak om te gaan? Alleen de zekerheid dat Christus de Herder van alle zielen is en dicht bij elke priester staat om hem te ondersteunen in zijn bediening. Het is ook dicht bij de priester María Santísima, Moeder van de Goede Herder en ons priesterschap. Aan haar, dierbare diakenen, vertrouw ik ieder van u en uw bediening toe.

“De Heer die voor u een tafel klaarmaakt uw hoofd met de olie van vreugde zalve en maake dat uw kelk altijd van zijn liefde zal overstromen ”(vgl. Ps 22,5). Amen!”.