Privé-audiëntie met priesters 1985/12/09

Privé-audiëntie met priesters 1985/12/09

St. Johannes Paulus II

Paul VI Room, 9 december 1985

De Heilige Vader heeft het volgende tot de tweeduizend geadresseerd priesters van de neocatechumenale gemeenschappen ontvangen bij Audience in de Paul VI Hall op maandag.

“Geliefden: 1. Ik heb met grote belangstelling geluisterd naar de woorden die Kiko Argüello tot mij richtte namens u allen, die wilde uitleggen hoe alle gemeenschappen van de “Neocatechumenale Weg”, verspreid over de verschillende landen, zich voortdurend hebben geëngageerd gebed en meditatie voor de Buitengewone Synode, die 20 jaar na de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie plaatsvond. Uw geestelijke deelname aan de voorbereiding en uw aanwezigheid bij de slotceremonie van de synode zijn een belangrijke en plechtige manifestatie geweest van uw trouw aan Christus de Verlosser en de pelgrimskerk, die genade overbrengt op de mensen, vooral met de sacramentele tekenen, die ons herinneren en maak de effectiviteit van de aflossing actueel. Ik heb de voldoening in deze audiëntie te herinneren aan de vele ontmoetingen die ik heb gehad met verschillende van uw gemeenschappen, vooral tijdens de pastorale bezoeken aan mijn bisdom Rome, ontmoetingen waarin ik uw spirituele ervaring heb gestimuleerd, die gebaseerd is op de basale waarde van het sacrament van de doop, in het besef dat het besef van de doopdimensie vooral betekent dat je de authentieke realiteit van het christen-zijn leeft; het betekent innig verenigd zijn met Christus de Eucharistie; Het betekent concreet en effectief alle mensen lief te hebben als broeders in Christus; het betekent iemands morele opties verhogen en richten in overeenstemming met en in overeenstemming met de doopbeloften. “Dit pad, het pad van het geloof, het pad van de doop opnieuw ontdekt. ​​Kies je vrienden uit de parochie van de Heilige Canadese Martelaren in Rome. Het moet een pad zijn van de nieuwe mens; Hij ziet wat de ware proportie of beter moet zijn, de disproportie van zijn geschapen wezen, van zijn scheppingskarakter, met betrekking tot de Schepper, zijn oneindige majesteit, de verlossende God, de heilige en heiligende God, en probeert te realiseren zichzelf in dat perspectief ”(Insegnamonti 11/2/1980 p. 1044).

2. De meesten van jullie bestaan ​​uit een grote groep parochiepriesters en priesters die werken in het gebied van de “Neocatechumenal Way”. Het Tweede Vaticaans Concilie besteedde zijn aandacht en zorg ook aan het mysterie en het priesterleven in het decreet “Presbyterorum Ordinis”, plechtig goedgekeurd op 7 december 1965. In dit belangrijke document – dat ik u uitnodig om opnieuw te mediteren – het Concilie, gebaseerd op het Woord van God, over de leer van de paters, het leergezag en de levende traditie van het volk van God, benadrukte het dat priesters, op grond van hun heilige wijding en de zending die ze van bisschoppen ontvangen, ‘ze worden gepromoveerd om te dienen Christus, Leraar, Priester en Koning, in wiens bediening zij deelnemen, waardoor de Kerk hier op aarde onophoudelijk wordt opgebouwd als het Volk van God, het Lichaam van Christus en de Tempel van de Heilige Geest ” (Presbyterorum Ordinis, 1 ). Jullie parochiepriesters en priesters die hier aanwezig zijn, willen ook zeker een woord van de paus om nog beter te begrijpen wat de Kerk vandaag van jullie verwacht. Ik doe dat met veel plezier, omdat ik er zeker van ben dat mijn aansporing niet zal ontbreken een positieve en heilzame invloed te hebben, ook in uw gemeenschappen en in elk van haar leden, met het oog op hun aanwezigheid in de kerkelijke realiteit.

3. De doelstellingen die door uw neocatechumenale gemeenschappen worden voorgesteld, komen zeker overeen met een van de meest verontrustende vragen van de herders der zielen van vandaag, vooral in de grote stedelijke agglomeraten. Je probeert de massa van gedoopte volwassenen te bereiken, maar weinig geïnstrueerd in het geloof, om hen op een spiritueel pad te leiden om de doopwortels van hun christelijk bestaan ​​te herontdekken en hen steeds meer bewust te maken van hun plichten. Op deze weg blijft het werk van de priesters fundamenteel. Vandaar de noodzaak om uw plaats als gidsen van de gemeenschappen duidelijk te maken, zodat uw actie in overeenstemming is met de werkelijke eisen van pastorale zorg. De eerste vereiste die aan u wordt opgelegd, is dat u weet hoe u binnen de gemeenschappen het geloof in uw priesterlijke identiteit kunt behouden. Krachtens de heilige wijding ben je gemarkeerd met een speciaal personage dat je configureert met Christus de priester, zodat je in zijn naam kunt handelen (c. Presbyterorum Ordinis, 2). Daarom moet het heilige mysterie dus niet alleen worden verwelkomd als een broeder die het Pad van de gemeenschap zelf deelt, maar vooral als iemand die, handelend “in persona Christi”, de onvervangbare verantwoordelijkheid van Leraar, Heiliger en Gids in zich draagt. van zielen, een verantwoordelijkheid die hij op geen enkele manier kan verzaken. De leken moeten deze realiteiten kunnen begrijpen door het verantwoordelijke gedrag dat u heeft. Het zou een illusie zijn om te geloven dat het evangelie wordt gediend, waardoor je charisma wordt verwaterd in een vals gevoel van nederigheid of in een verkeerd begrepen manifestatie van broederschap. Ik zal herhalen wat ik de gelegenheid had te zeggen tegen de kerkelijke assistenten van de internationale katholieke verenigingen: „Vergis je niet! De Kerk wil jullie priesters en niets meer dan priesters. De verwarring van charisma’s verarmt de Kerk; het verrijkt het helemaal niet ”.

4. Een andere delicate en onvervreemdbare taak die op u wacht, is promoten kerkelijke gemeenschap, niet alleen binnen uw groepen maar met allen de leden van de parochie en diocesane gemeenschap. Wat het ook is de dienst die u is toevertrouwd, u bent altijd de vertegenwoordigers, en de “Providi-medewerkers” van de bisschop onder wiens gezag u zich zult voelen bijzonder verenigd. In de kerk is het inderdaad het recht en de plicht van de bisschop geeft de richtlijnen voor pastorale activiteit (Canon 381 e.v.) en iedereen heeft de plicht zich eraan te conformeren. Doen dat uw gemeenschappen, zonder hun originaliteit en rijkdom te verliezen, harmonieus en vruchtbaar worden ingebracht in de parochiefamilie en in de diocesane. Dit is hoe ik mezelf er vorig jaar mee uitte gelegenheid van de Plenaire Vergadering van de Congregatie voor de Geestelijkheid: “Het zal gebeuren Het is de verantwoordelijkheid van de pastoors om zich in te spannen zodat de parochies profiteren van de bijdrage van positieve waarden die ze kunnen bezitten deze gemeenschappen en bijgevolg voor hen openstaan. Maar het past goed Deze gemeenschappen kunnen natuurlijk niet op hetzelfde vlak worden geplaatst als dezelfde parochiegemeenschappen als mogelijke alternatieven. Voor hem Integendeel, ze hebben de plicht om de parochie en de kerk te dienen bijzonder. En van precies deze service, verleend aan de diocesane parochiecomplex, de geldigheid van de respectieve ervaringen van bewegingen of verenigingen “.

5. Ik wil nog een punt ter overweging aangeven. Door uw bediening uit te oefenen onder leiding van de neocatechumenale gemeenschappen, voelt u zich niet alleen bestemd voor een bepaalde groep, maar ook voor de dienst van de hele kerk. “De geestelijke gave die priesters ontvingen bij de wijding – het Tweede Vaticaans Concilie herinnert ons eraan, bereidt hen niet voor op een beperkte en beperkte missie, maar op de universele en zeer brede missie van verlossing …, aangezien elke priesterlijke bediening deelneemt aan dezelfde universele missie. breedte van de zending die door Christus aan de apostelen is toevertrouwd ‘(Presbyterorum Ordinis. 10). Het besef van deze missie en de noodzaak om ons eraan te conformeren zou ons moeten helpen om een ​​steeds grotere aanmoediging te geven aan uw apostolische initiatieven, om open te staan ​​voor de problemen en behoeften van de hele Kerk. Bovendien zal ditzelfde bewustzijn, waardoor u de band van gemeenschap met de universele Kerk, met haar zichtbare Hoofd en met de bisschoppen leeft en voelt, u de zeer belangrijke taak vergemakkelijken die is voorbehouden aan priesters binnen de gemeenschappen, dat wil zeggen, de waakzaamheid op de juistheid van gedrag, zowel in de ideeën als in de activiteiten. Versterk in uzelf steeds meer, geachte priesters, deze essentiële schakel met alle katholiciteit. Het zal u veel helpen, vooral wanneer u zich moe of ontmoedigd voelt wanneer u ziet dat uw inspanningen niet worden beantwoord door doofheid en onverschilligheid van hart; Dan kun je jezelf troosten door te denken dat je niet alleen bent en dat je werk, als het mislukkingen vindt in een deel van het Mystieke Lichaam van de Kerk, echter niet nutteloos is, omdat God ervoor zorgt dat het dient voor het welzijn van de hele Kerk. .

6. Beste priesters, ik beëindig deze prettige ontmoeting met u door mijn vertrouwen in uw kerkelijke dienst te hernieuwen en door u aan te sporen al uw vertrouwen te stellen op Degene die u liefdevol heeft liefgehad en u heeft geroepen om deel te nemen aan zijn priesterschap . Precies om deze reden herinnert de heilige Paulus ons eraan dat in alle beproevingen ‘wij overwinnen door Degene die ons heeft liefgehad’ (Rom. 8:37). Ik eindig met de aansporing van de auteur van de Brief aan de Hebreeën: “Verlies dan niet uw vertrouwen, dat een grote beloning heeft, zodat u door de wil van God te vervullen de belofte kunt waarmaken” (Hebr. 10) 35-36). Onder de blik van de Onbevlekte Maria, Moeder van Priesters en Koningin van de Apostelen, vervolgt u uw reis met nieuw enthousiasme, en moge mijn apostolische zegen u vergezellen, evenals alle neocatechumane gemeenschappen die aan uw gids zijn toevertrouwd. Ik wil nog iets toevoegen: Vrolijk kerstfeest iedereen.

Ik heb onder u veel priesters gevonden, maar ook veel leken, veel rondreizende echtgenoten. Ik moet je zeggen dat de eersten die naar Bethlehem gingen, die het mysterie van de incarnatie herkenden, rondreizend waren: het waren herders. Later werd Jezus zelf rondtrekkend op 30-jarige leeftijd, te beginnen met de messiaanse manifestatie in Nazareth. Bovendien liet Hij al zijn apostelen rondreizen en stuurde ze naar de hele wereld. Daarom is de Kerk zeker rondtrekkend, ze is onderweg, en we kunnen zeggen dat de paus ook probeert om steeds meer rond te trekken, zij het met meer ‘verfijnde’ methoden en misschien minder authentiek dan jij, omdat je rondtrekt. arm, zonder vliegtuigen. Maar we wensen ons allemaal, inclusief de paus, dat we altijd, met alle mogelijke middelen, het evangelie rondreizen, dat wil zeggen, het mysterie rondreizen, dit mysterie dat de geboorte van Jezus ons heeft geopenbaard, de incarnatie van de Zoon van God, en dan zijn missie, zijn dood aan het kruis en zijn opstanding. Op deze manier is ons een leven, een nieuw leven, een goddelijk leven, een eeuwig leven geopenbaard. We zijn rondtrekkend in dit leven. Het zou voor ons niet mogelijk zijn om door dit leven, door het eeuwige leven, te reizen als we niet eerder hetzelfde leven hadden gekregen. Dit leven hebben we al en dit leven drijft ons, dit leven is ons gegeven door de Heilige Geest door Jezus Christus. Hij is de bron van goddelijk leven in schepselen, Hij is de bron van goddelijk leven in ons mensen. Hij is degene die ons drijft.

We worden gedreven door rondtrekkende Jezus Christus, rondtrekkend van de Vader, omdat de Vader degene is die hem heeft gezonden, die heeft het onder ons doen zwerven. We worden daarom gedreven door Jezus Christus rondtrekkend, gezonden, missionaris, omdat hij het Woord van God is in missie, “Missiones divinarum personarum” -zo heb ik het van Sint Thomas geleerd-. “Missio” betekent “gezonden worden” en daarom rondreizend zijn. Christus drijft ons in de Heilige Geest, omdat de Geest dat ook is verzonden, verzonden op een andere manier, niet zoals Christus, niet in zichtbare vorm, menselijk, geïncarneerd, een niet-geïncarneerde Heilige Geest. Uw missie kan wordt gezegd dat het zelfs nog indringender is, omdat het neerdaalt op wat meer is intiem in de mens, in elk schepsel. Zoals Sint-Augustinus zei: “Intimior intiem plasje ”. Hier is de missie van de Heilige Geest, van de gezonden Geest. En je bent rondreizend geworden met de kracht van de Geest Santo, van de onzichtbare missie. Dankzij de missie van de Zoon en Heilige Geest, die het leven heeft dat door hen van de Vader komt, je wordt rondtrekkend. Zoals Saint Paul zei, de missie rijdt; Wee mij als ik niet evangeliseer! Ik wens je deze typische vreugde toe Kerstvakantie, ik wens u de vreugde van rondtrekkende herders die ze vonden de weg naar Bethlehem. Ik wens je veel plezier dat worden. Onder u zijn er veel bekeerlingen waarnaar is teruggekeerd Christus vinden, ze hebben God weer gevonden, velen komen keer vanaf de overkant. Ik wens je ook de vreugde die eruit komt bekering van mensen, van zielen. Zoals Christus ons heeft verteld, is dat zo meer vreugde in de hemel voor een zondaar die bekeerd is dan voor negentig- rechtvaardige negen. Ik wens je deze vreugde en moge je rondtrekkend karakter en uw neocatechumenale weg.

Nogmaals, ik wens je “Merry Christmas”. De Ik spreek voor het gemak Italiaans, maar ik zou het je in veel talen vertellen. Ik wil deze kerstgroet aan iedereen overbrengen Gemeenschappen, voor alle volkeren waar u vandaan komt, voor uw parochianen, uw broers, uw gezinnen. Geprezen Jezus Christus”.