PRIVĀTA AUDIENCE NEOKATEHUMENĀLAJAM KOPIENĀM NO SPĀNIJAS UN IVREJAS 7-XII-1986

PRIVĀTA AUDIENCE NEOKATEHUMENĀLAJAM KOPIENĀM NO SPĀNIJAS UN IVREJAS 7-XII-1986

Sv. Jānis Pāvils II

Vatikāns – Klementinas zāle, 1986. gada 7. decembris *

Pāvests no rīta privātajā audiencē uzņēma Neokatehumenālā Ceļa locekļus no piecām Spānijas draudzēm un no vienas draudzes Ivrejā, kas gāja svētceļojumā pie Pētera kapa un uz Loreto. Svētais Tēvs uzrunāja sekojošos vārdus: 

Man ir īpašs prieks satiekot jūs, brāļi un māsas, no Neokatehumenālajam kopienām. Esat šeit lai apliecinātu savu kristīgo ticību, apliecinātu ticību un lai ar savu klātbūtni Romā arī apliecināt katoliskumu Pētera Pēcteča priekšā. Atrodaties šajā svarīgajā Neokatehumenālā Ceļa posmā: svētceļojumā uz XX gs. kristietības centru. Jūs tā parādāt savu vēlmi pēc vienotības un uzticības Kristus Baznīcai. Jūsu ceļa nevarēja pietrūkt vizītes pie Dievmātes. Tādēļ noliksiet Vissvētākās Jaunavas Marijas kājās savas cerības un apustuliskās vēlmes, lai caur viņas aizbildniecību Viņas Dēls dara auglīgu jūsu lūgšanas, upura, mīlestības un kalpošanas brāļiem liecību. Jūsu iešanā sludinot Labo Vesti un Dieva Valstību vēlos nodrošināt jūs nest cerības vesti. Vēlreiz atkārtošu Sv. Pētera pamudinājumu: “Esiet vienmēr gatavi atlīdzināt katram, kas prasa no jums norēķinu par to cerību, kas ir jūsos!” (1Pēt 3, 15) Lai šis liturģiskais laiks ir liels mūsu Pestītāja gaidīšanā. Tieši Viņš var dot tādu mieru, kādu pasaule nespēj dot.   Svētīju jūs visus no sirds: pieaugušos, bērnus, brāļus un māsas, visus.   Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.

(*) Sal. «L’Osservatore Romano», 1986. gada 9-10. decembris