Audiëntie zending “Missio ad gentes” 20-I-2012

Audiëntie zending “Missio ad gentes” 20-I-2012

Benedictus XVI

Vaticaanstad – Aula Paulus VI-, 20 januari 2012 *

Op 20 januari 2012, bij de gelegenheid van de publicatie van het “Besluit” waarmee de vieringen aanwezig in de catechetische gids van de weg Neocatechumenaal zijn goedgekeurd, heeft de Heilige Vader Benedictus XVI de aanwezigen toegesproken de toespraak die we hieronder publiceren. Naar de belangrijke handeling, waarmee de reisroute van goedkeuring van de Neocathecumenale Weg (2008: Statuut; 2010: Decreet van goedkeuring van de Catechese Directory of the Neocatechumenal Way; 2011: Besluit van goedkeuring van de vieringen die de verschillende begeleidende fasen van het pad van christelijke inwijding. Zie pagina …) waren presenterende initiatiefnemers, Kiko, Carmen en vader Mario, allemaal reizen rond de wereld, families op missie, de “Missio ad gentes” verzonden en de 15 nieuwe “Missio ad gentes” die de paus heeft ingezonden Dit keer zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor de gemeenschappen die de neocathecumenale route hebben voltooid, de priesters van de Redemptoris Mater van Europa, seminaristen, catechisten en “Communitates in missionem” uit Rome.

“Beste broeders en zusters: Ook dit jaar heb ik het genoegen jullie te ontmoeten en deel dit moment van verzending voor de missie. Een bijzondere groet aan Kiko Argüello, Carmen Hernández en Don Mario Pezzi, en aanhankelijk Ik groet u allemaal: priesters, seminaristen, gezinnen, vormers en leden van de Neocathecumenal Weg. Uw aanwezigheid vandaag is een zichtbaar getuigenis van uw vreugdevolle toewijding om het geloof te leven, in gemeenschap met de hele Kerk en met de opvolger van Petrus, en het zijn moedige aankondigers van het evangelie.

In de passage uit Mattheüs die we hebben gehoord, krijgen de apostelen een nauwkeurig gebod van Jezus: “Gaat daarom en maakt alle volken tot discipelen” (Mt 28:19). Aanvankelijk hadden ze getwijfeld, in hun hart was er nog steeds onzekerheid, verbazing over de gebeurtenis van de opstanding. En het is Jezus zelf, de Verrezene – benadrukt de evangelist – die hen benadert, hen zijn aanwezigheid laat voelen, hen zendt om alles te onderwijzen wat hij hun heeft meegedeeld, en hen een zekerheid geeft die elke aankondiger van Christus vergezelt: “En weet dat Ik ben elke dag bij je, tot het einde der tijden ”(Mt 28:21). Het zijn woorden die sterk in je hart resoneren. Je hebt “Resurrexit” gezongen, wat het geloof uitdrukt in de Levende, in degene die met een opperste daad van liefde zonde en dood heeft overwonnen en de mens, ons, de warmte van Gods liefde, de hoop van gered worden, een toekomst van eeuwigheid. Tijdens deze decennia van het leven van de Weg was een van uw vaste toezeggingen het verkondigen van de verrezen Christus, om met vrijgevigheid op zijn woorden te reageren, waarbij u vaak persoonlijke en materiële zekerheid achterliet, zelfs uw eigen land verlaat en voor nieuwe en niet altijd gemakkelijke situaties komt te staan. Christus bij de mensen brengen en mensen bij Christus brengen: dit is wat alle evangelisatiewerk bezielt. Je doet het op een pad dat degenen die de doop al hebben ontvangen, helpt om de schoonheid van het geloofsleven, de vreugde van het christen zijn, opnieuw te ontdekken. “Christus volgen” vereist het persoonlijke avontuur van uw zoektocht, van met Hem meegaan, maar het houdt ook in dat u de opsluiting van het zelf verlaat, het individualisme doorbreekt dat vaak kenmerkend is voor de samenleving van onze tijd, om egoïsme te vervangen door de gemeenschap van het zelf. nieuwe man in Jezus Christus. En dit wordt gedaan in een diepe persoonlijke relatie met hem, door naar zijn Woord te luisteren, het pad te bewandelen dat hij ons heeft aangegeven, maar het wordt ook onafscheidelijk uitgevoerd door te geloven met zijn Kerk, met de heiligen, in wie hij het maakt altijd opnieuw het ware gezicht van de bruid van Christus bekend.

Zoals we weten, is deze toewijding niet altijd gemakkelijk. Soms ben je aanwezig op plaatsen waar een eerste verkondiging van het Evangelie nodig is, de “Missio ad gentes”; Aan de andere kant vaak in streken die, zelfs nadat ze Christus hebben gekend, onverschillig zijn geworden voor het geloof: het secularisme heeft het gevoel van God overschaduwd en de christelijke waarden verduisterd. Daar moeten uw toewijding en uw getuige zijn als het zuurdeeg dat, met geduld, met respect voor de tijd, met sensus Ecclesiae, het hele deeg doet groeien. De Kerk heeft onderweg een bijzondere gave erkend die de Heilige Geest aan onze tijd heeft geschonken, en de goedkeuring van de Statuten en de “Catechese Directory” zijn hiervan een teken. Ik moedig u aan om uw originele bijdrage te leveren aan de zaak van het evangelie. Zoek bij uw waardevolle werk altijd een diepe gemeenschap met de Apostolische Stoel en met de pastoors van de specifieke kerken waarin u bent opgenomen: de eenheid en harmonie van het kerkelijk lichaam zijn een belangrijk getuigenis van Christus en van zijn evangelie in de wereld in die we leven. Beste gezinnen, de kerk dankt u; Hij heeft je nodig voor de nieuwe evangelisatie. Het gezin is een belangrijke cel voor de kerkelijke gemeenschap, waar het menselijk en christelijk leven wordt gevormd. Met grote vreugde zie ik uw kinderen, veel kinderen die naar u kijken, lieve ouders, die naar uw voorbeeld kijken. Honderd gezinnen staan ​​op het punt te vertrekken naar twaalf Missio ad gentes. Ik nodig je uit om niet bang te zijn: wie het evangelie draagt, is nooit alleen. Ik groet de priesters en seminaristen met genegenheid: heb Christus en de Kerk lief, breng de vreugde over hem gevonden te hebben en de schoonheid hem alles te hebben gegeven. Ik groet ook de rondtrekkende mensen, de verantwoordelijken en alle gemeenschappen van de Weg. Blijf edelmoedig zijn met de Heer: hij zal je altijd zijn troost geven.

Enkele ogenblikken geleden is u dit voorgelezen: Het besluit dat de vieringen die aanwezig zijn in de “Catechese Gids van de Neocatechumenael Weg”, die niet strikt liturgisch zijn, maar ze maken deel uit van de reisroute van groei in geloof. Het is een ander element dat u laat zien hoe de kerk begeleidt aandachtig in een geduldig onderscheidingsvermogen, dat omvat uw vermogen, maar houdt ook rekening met gemeenschap en harmonie van het hele Corpus Ecclesiae.

Dit gegeven geeft mij aanleiding om kort stil te staan ​​bij de waarde van de liturgie. Het Tweede Vaticaans Concilie definieert het als het werk van Christus de priester en van zijn lichaam, dat de Kerk is (vgl. Sacrosanctum Concilium, 7). Op het eerste gezicht lijkt dit misschien vreemd, omdat het de indruk wekt dat het werk van Christus verwijst naar de historische verlossende daden van Jezus, zijn lijden, dood en opstanding. In welke zin is de liturgie dan het werk van Christus? De passie, dood en opstanding van Jezus zijn niet alleen historische gebeurtenissen; ze bereiken en doordringen de geschiedenis, maar ze overstijgen haar en blijven altijd aanwezig in het hart van Christus. In de liturgische handeling van de Kerk is er de actieve aanwezigheid van de verrezen Christus, die hetzelfde paasmysterie vertegenwoordigt en effectief maakt voor ons vandaag, voor onze redding; hij trekt ons aan in deze daad van zelfgave die altijd aanwezig is in zijn hart en laat ons deelnemen aan deze aanwezigheid van het paasmysterie. Dit werk van de Heer Jezus, dat de ware inhoud van de liturgie is; Dit binnengaan in de tegenwoordigheid van het Paasmysterie is ook het werk van de Kerk, die, als haar lichaam, een enkel subject is met Christus -Christus totus caput et corpus-, zegt Sint-Augustinus. Bij de viering van de sacramenten dompelt Christus ons onder in het Paasmysterie om ons te doen overgaan van dood naar leven, van zonde naar nieuw leven in Christus. Dit geldt op een heel bijzondere manier voor de viering van de eucharistie, die, als hoogtepunt van het christelijk leven, ook het middelpunt is van de herontdekking, waarnaar het neocathecumenaat neigt. Zoals uw statuten stellen, “is de eucharistie essentieel voor het neocathecumenaat, aangezien het een cathecumenaat na de doop is, geleefd in kleine gemeenschappen” (art. 13 § 1).Juist om een ​​nieuwe benadering van de rijkdom van het sacramentele leven aan te moedigen door mensen die de kerk hebben verlaten of niet voldoende zijn opgeleid, kunnen neocatechumenalisten de zondagse eucharistie vieren in kleine gemeenschappen, na de eerste Vespers van de Zondag, volgens de bepalingen van de diocesane bisschop (cf. statuten, art. 13, § 2). Maar elke eucharistieviering is een handeling van de ene Christus samen met zijn ene kerk, en juist daarom staat het in wezen open voor allen die tot zijn kerk behoren. Dit openbare karakter van de heilige eucharistie komt tot uiting in het feit dat elke viering van de heilige mis uiteindelijk wordt geleid door de bisschop als lid van het bisschoppelijk college, verantwoordelijk voor een specifieke plaatselijke kerk (cf. Lumen Gentium, 26) .De viering in kleine gemeenschappen, gereguleerd door de liturgische boeken, die getrouw moeten worden gevolgd, en met de bijzonderheden die zijn goedgekeurd in de statuten van de weg, is bedoeld om degenen die de neocatechumenale route afleggen, te helpen de genade in te zien om opgenomen te worden in het heilsmysterie. van Christus, die een christelijk getuigenis mogelijk maakt dat ook de trekken van radicaliteit kan aannemen. Tegelijkertijd zou de geleidelijke rijping van de persoon en van de kleine gemeenschap in het geloof hun opname in het leven van de grote kerkelijke gemeenschap moeten bevorderen, die zijn gewone vorm heeft in de liturgische viering van de parochie, waarin en door de waarin het neocatechumenaat opereert (cf. statuten, art. 6). Maar ook tijdens de Weg is het belangrijk om niet af te scheiden van de parochiegemeenschap, juist bij de viering van de Eucharistie, de ware plaats van eenheid van allen, waar de Heer ons omhelst in de verschillende stadia van onze geestelijke volwassenheid en ons verenigt in het enige brood, dat ons één lichaam maakt (vgl. 1 Kor. 10:16). Kop op! De Heer is altijd bij je, en ik verzeker je ook van mijn gebeden en ik dank je voor de vele tekenen van nabijheid. Ik vraag je om mij ook in je gebeden te gedenken. Moge de Heilige Maagd Maria u bijstaan ​​met haar moederlijke blik, en moge mijn apostolische zegen, die ik tot alle leden van de Weg uitstrek, u steunen. Dank u”.

(*) Cfr. «L’Osservatore Romano», 21 januari 2012.