Eucharistie op de berg der zaligsprekingen met jongeren 3-24-2000

Eucharistie op de berg der zaligsprekingen met jongeren 3-24-2000

St. Johannes Paulus II

Korazín, 24 maart 2000

Johannes Paulus II vierde – op de ochtend van vrijdag 24 maart – de heilige mis voor de jongeren op de berg der zaligsprekingen. Aan het begin van de bijeenkomst de aartsbisschop van Akka van de Grieks-Melchieten. Bisschop Boutros Mouallem en een jonge man spraken een paar welkomstwoorden tot de paus. Dit is de preek van Johannes Paulus II in een Spaanse vertaling. “Kijk, broeders, uw roeping!” (1 Co 1,26).

1. Vandaag zijn deze woorden van de heilige Paulus gericht tot ons allen die hier naar de berg der zaligsprekingen zijn gekomen. We zitten op deze heuvel als de eerste discipelen en we luisteren naar Jezus. Zwijgend luisteren we naar zijn vriendelijke en dringende stem, zo vriendelijk als dit land en zo dringend als een uitnodiging om te kiezen tussen leven en dood. Hoeveel generaties voor ons zijn diep geraakt door de Bergrede! Hoeveel jonge mensen hebben zich door de eeuwen heen om Jezus heen verzameld om de woorden van eeuwig leven te leren, zoals u hier vandaag bijeen bent! Hoeveel jonge harten zijn er geraakt door de kracht van zijn persoonlijkheid en de overtuigende waarheid van zijn boodschap! Het is geweldig dat je hier bent! Bedankt, aartsbisschop Boutros Mouallem, voor uw vriendelijke welkom. Ik verzoek u mijn hartelijke groeten over te brengen aan de hele Grieks-Melkitische gemeenschap waarover u de leiding hebt. Ik doe mijn broederlijke groeten aan de vele kardinalen, aan patriarch Sabbah en aan de bisschoppen en priesters die hier aanwezig zijn. Ik groet de leden van de Latijnse gemeenschappen, inclusief de gelovigen van de Hebreeuwse, Maronitische, Syrische, Armeense en Chaldeeuwse talen en al onze broeders en zusters van de andere christelijke kerken en kerkelijke gemeenschappen. In het bijzonder bedank ik onze moslimvrienden, leden van het joodse geloof, evenals de druzengemeenschap. Deze geweldige bijeenkomst is als een generale repetitie voor Wereldjongerendagen die in augustus in Rome wordt gehouden! De jongeman die sprak, heeft beloofd dat je nog een berg krijgt, de berg Sinaï. Jongeren uit Israël, de Palestijnse Gebieden, Jordanië en Cyprus, jongeren uit het Midden-Oosten, Afrika en Azië, Europa, Amerika en Oceanië. Ik begroet ieder van jullie met genegenheid en liefde.

2. Degenen die voor het eerst de zaligsprekingen van Jezus hoorden, bewaarden in hun hart de herinnering aan een andere berg, de berg Sinaï. Nog maar een maand geleden had ik de genade om daarheen te gaan, waar God tot Mozes sprak en hem de wet gaf, “geschreven door de vinger van God” (Ex 31, 18) op stenen tafelen. Deze twee bergen, de Sinaï en die van de zaligsprekingen, bieden ons de kaart van ons christelijk leven en een synthese van onze verantwoordelijkheden tegenover God en tegenover onze naaste. De wet en de zaligsprekingen wijzen samen op het pad van het volgen van Christus en het koninklijke pad naar volwassenheid en spirituele vrijheid. De tien geboden van de Sinaï lijken misschien negatief: «Er zullen geen andere goden voor u zijn vóór mij; … U zult niet doden. U zult geen overspel plegen. Je steelt niet. U mag geen vals getuigenis afleggen… »(Ex 20, 3. 13-16). Maar toch zijn ze buitengewoon positief. Ze gaan verder dan het kwaad dat ze noemen, en wijzen de weg naar de wet van liefde, het eerste en grootste gebod: ‘Je zult de Heer, je God, liefhebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. (…) U zult uw naaste liefhebben als uzelf ‘(Mt 22, 37, 39). Jezus zegt zelf dat hij niet kwam om de wet af te schaffen, maar om haar te vervullen (vgl. Mt 5:17). Zijn boodschap is nieuw, maar het vernietigt niet wat al bestaat. Integendeel, het ontwikkelt zijn mogelijkheden maximaal. Jezus leert dat de weg van liefde de wet tot zijn volle vervulling brengt (vgl. Gal. 5:14). En hij heeft deze allerbelangrijkste waarheid op deze berg, hier in Galilea, onderwezen.

3. ‘Gezegend bent u’, zegt hij, ‘gezegend zijn de armen van geest, de zachtmoedigen, de barmhartigen, zij die huilen, zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, zij die rein van hart zijn, zij die werken voor vrede en de vervolgden ! Gezegend ben je! ”. De woorden van Jezus kunnen vreemd zijn. Het komt zelden voor dat Jezus degenen verhoogt die de wereld over het algemeen als zwak beschouwt. Hij zegt tegen hen: “Gezegend bent u die verliezers lijkt te zijn, want u bent de ware overwinnaars: die van u is het Koninkrijk der hemelen!” Deze woorden, uitgesproken door hem, die “zachtmoedig en nederig van hart” is (Mt 11:29), vormen een uitdaging die een diepe en constante metanoia van de geest vereist, een grote transformatie van het hart. Jullie, jonge mensen, begrijpen waarom deze verandering van hart nodig is. Je bent je inderdaad bewust van een andere stem in en om je heen, een tegenstrijdige stem. Het is een stem die zegt: ‘Zalig zijn de trotse en gewelddadige mensen, zij die ten koste van alles voorspoedig zijn, die geen scrupules hebben, die geen genade hebben, die oneerlijk zijn, die oorlog voeren in plaats van vrede en hen vervolgen die een obstakel vormen op hun manier “. Deze stem lijkt logisch in een wereld waar het gewelddadige vaak zegeviert en het oneerlijke lijkt te slagen. “Ja”, zegt de stem van het kwaad, “zij zijn degenen die winnen. Gelukkig zijn ze! ”.

4. Jezus presenteert een heel andere boodschap. Niet ver hier vandaan riep Hij Zijn eerste discipelen, precies zoals Hij jullie nu noemt. Zijn roeping vereiste altijd een keuze tussen de twee stemmen die strijden om je hart te veroveren, zelfs nu, op deze berg, de keuze tussen goed en kwaad, tussen leven en dood. Welke stem zullen de jongeren van de 21e eeuw kiezen om te volgen? Je vertrouwen stellen in Jezus betekent ervoor kiezen te geloven wat hij je zegt, ongeacht hoe vreemd het ook mag lijken, en ervoor kiezen om niet toe te geven aan de verleidingen van het kwaad, ook al lijken ze erg aantrekkelijk. Bovendien verkondigt Jezus niet alleen de zaligsprekingen. Hij leeft de zaligsprekingen. Hij belichaamt de zaligsprekingen. Als je naar hem kijkt, zul je zien wat het betekent om arm van geest, zachtmoedig en barmhartig, gekweld te zijn, te hongeren en te dorsten naar gerechtigheid, zuiver van hart te zijn, te werken voor vrede en vervolgd te worden. Daarom heeft hij het recht te bevestigen: “Kom, volg mij!” Het zegt niet simpelweg: “Doe wat ik je vertel.” Hij zegt: “Kom, volg mij!”

Je hoort zijn stem op deze berg, en je gelooft in wat het je vertelt. Maar, zoals de eerste discipelen in de Zee van Galilea, u moet uw boten en uw netten achterlaten, en dit het is nooit gemakkelijk, vooral niet als je een toekomst onder ogen moet zien onzeker en u komt in de verleiding het vertrouwen in uw erfenis te verliezen Christen. Goede christenen zijn, lijkt misschien een superieure onderneming uw krachten in de wereld vandaag. Toch blijft Jezus niet op zoek en laat je niet alleen voor zo’n uitdaging staan. Is altijd bij u om uw zwakheid om te zetten in kracht. Geloof hem wanneer zegt: “Mijn genade is genoeg voor jou, want mijn kracht komt volledig tot uiting in zwakte ”(2 Co 12, 9).

5. De discipelen brachten enige tijd met de Heer door. Ze leerden hem kennen en hielden veel van hem. Ze ontdekten de betekenis van wat de apostel Petrus eens tegen Jezus zei: „Heer, naar wie zullen we gaan? U hebt woorden van eeuwig leven ”(Joh. 6, 68). Ze ontdekten dat de woorden van het eeuwige leven de woorden van de Sinaï zijn en de woorden van de zaligsprekingen. Dit is de boodschap die ze over de hele wereld verspreiden. Op het moment van zijn hemelvaart vertrouwde Jezus zijn discipelen een missie toe en gaf hun deze garantie: “Alle macht in hemel en op aarde is aan mij gegeven. Ga daarom en maak alle naties tot discipelen… En zie, ik ben altijd met u tot het einde van de wereld ”(Mt 28: 18-20). Tweeduizend jaar lang hebben de volgelingen van Christus deze missie vervuld. Nu, aan het begin van het derde millennium, is het jouw beurt. Het is jouw beurt om de wereld in te gaan en de boodschap van de tien geboden en de zaligsprekingen bekend te maken.

Wanneer God spreekt, spreekt Hij over dingen die van het grootste belang zijn voor elke persoon, zowel voor de mensen van de 21ste eeuw als voor die van de 1ste eeuw. De tien geboden en de zaligsprekingen spreken over waarheid en goedheid, over genade en vrijheid : hoeveel is er nodig om het Koninkrijk van Christus binnen te gaan. Nu is het jouw beurt om moedige apostelen van dit koninkrijk te zijn! Jonge mensen van het Heilige Land, jonge mensen van de wereld, reageer op de Heer, reageer op de Heer met een open en gewillig hart. Gewillig en open, als het hart van de grootste dochter van Galilea, Maria, de moeder van Jezus. Hoe reageerde ze? Hij zei: ‘Zie, de dienstmaagd des Heren; laat het mij geschieden naar uw woord ”(Lc. 1, 38). O Heer Jezus Christus, luister in deze plaats die u zo veel hebt gekend en liefgehad naar deze jonge en vrijgevige harten. Blijf deze jonge mensen de waarheid van de geboden en de zaligsprekingen bijbrengen. Maak hen vreugdevolle getuigen van uw waarheid en van overtuigde apostelen van uw koninkrijk. Wees altijd bij hen, vooral als het volgen van u en het evangelie moeilijk en zwaar is. Je zult hun kracht zijn, je zult hun overwinning zijn. O Heer Jezus, u hebt deze jonge mensen tot uw vrienden gemaakt: houd ze altijd bij u!

Amen!”.

Aan het einde van de heilige mis, gevierd op de berg der zaligsprekingen, wilde de heilige vader enkele woorden van begroeting richten tot verschillende groepen pelgrims die hem benaderd hebben voor de viering. Na de jonge Italianen te hebben begroet, richtte de paus zich tot degenen van de Franse, Duitse, Spaanse, Engelse, Poolse, Hebreeuwse en Arabische talen. Dit is onze vertaling van de woorden van de paus: «Aan het einde van deze vreugdevolle eucharistieviering wil ik jullie allemaal bedanken, beste jonge mensen, die in groten getale van heinde en verre gekomen zijn, als discipelen van Jezus, om naar zijn woord te luisteren. Beginnend bij deze berg van zaligsprekingen, moet ieder van jullie een boodschapper zijn van het evangelie van de zaligsprekingen. Ik groet in het bijzonder de jonge neocatechumenaat met Kiko en Carmen die hier in groten getale van over de hele wereld zijn gekomen. Ik zeg u allen: Christus vergezelt u op de wegen van de wereld.

Moge u ook vergezeld worden door Maria die -zoals ik me morgen in Nazareth zal herinneren- met haar fiat meewerkte aan het grote mysterie van de Incarnatie, waarvan het Jubeljaar tweeduizend jaar viert. God zegene je! Ik groet van harte de Franstalige jongeren die aanwezig zijn op deze prachtige bijeenkomst, waarbij we op deze berg op een hernieuwde manier het goede nieuws van de zaligsprekingen hebben kunnen horen. Ik wacht op je in Rome voor de Wereldjongerendag.

Ik groet de Duitssprekende jongeren hartelijk. De Berg van de Zaligsprekingen herinnert ons aan de eisen van ons christen-zijn: het programma van de Bergrede. Moge uw persoonlijke getuigenis een levende preek worden van alles wat Jezus hier heeft aangekondigd! Ik begroet met grote vreugde alle aanwezige jongeren die Spaans spreken. Hier in Galilea heeft Jezus zelf ons de weg van de zaligsprekingen getoond. Moge de kracht en schoonheid van dit onderwijs ons leven leiden! Jezus nodigt ons allemaal uit om “vissers van mensen” te zijn. Hij zegt tegen ons allemaal: “Kom en volg mij!” Wees niet bang om deze oproep te beantwoorden, want Hij is uw kracht. In augustus wacht ik op je in Rome voor de Wereldjongerendag.

NAAR jongeren uit de Engelse delen van de wereld en zo Ik zeg u: wees waardige volgelingen van Christus! In de geest van de zaligsprekingen zijn het licht van de wereld!

Beste jongeren uit Polen: Je aanwezigheid hier maakt me erg blij. Het is een teken van hoop voor ons vaderland. Velen van jullie zijn vandaag bij voeten van Jezus. Hij die de hoop is van de menselijke familie. Uit zijn mond heb je gehoord wat echt gezegend betekent, wat betekent het onderhouden van de geboden en leven in overeenstemming met de geest van de Zaligsprekingen. Wees niet bang om “ja” tegen Jezus te zeggen en hem te volgen zoals zijn discipelen. Dan zal je hart gevuld zijn met vreugde en je wordt een zegen voor Polen en voor de wereld. Ik wens je met heel mijn hart.

Tot de jongeren van de Hebreeuwse taal zeg ik: bouwers van vrede! God zij met je!