Particulier audientie voor rondtrekkende catechisten in Sala Clementina 1-7-1982

Particulier audientie voor rondtrekkende catechisten in Sala Clementina 1-7-1982

St. Johannes Paulus II

Rome, 7 januari 1982 *

De Heilige Vader heeft ontvangen Audiëntie bij driehonderd rondtrekkende catechisten van de Gemeenschappen Neocatechumenale aankomsten uit 70 landen. Na een lied sprak Kiko de volgende woorden:

«Liefste vader: Er zijn hier 300 rondreizende catechisten van de neocatechumenale gemeenschappen aanwezig, die de neocatechumenale weg hebben gesticht in 70 landen; zij vormen kleine evangelisatieteams bestaande uit een priester en twee leken, als een kleine gemeenschap, het beeld van de Heilige Familie van Nazareth, die in de parochies helpen om de vernieuwing van het Tweede Vaticaans Concilie tot stand te brengen. Ik, Vader, zou op een zeer korte manier de rondtrekkende priesters willen introduceren die uit alle landen zijn gekomen, uit Australië, uit Afrika, enz. Priesters komen op voor de Heilige Vader om u te zien (de priesters staan ​​op). De echtparen, de gezinnen die al hun goederen hebben verkocht, en met hun kinderen vertrekken om het evangelie te verkondigen, om te helpen bij missies over de hele wereld. Sta op gezinnen met kinderen (gezinnen staan ​​op met hun kinderen). Ook aanwezig zijn celibataire meisjes die hun leven hebben aangeboden voor de verkondiging van het evangelie. Sta op meisjes. Ten slotte de jonge jongens die hun leven hebben aangeboden om het evangelie te verkondigen; vijf van hen hebben onlangs besloten om naar het seminarie te gaan (u kunt gaan zitten).

We hebben ook gezien, Vader, hoe op de plaatsen waar de Neocatechumenale Weg al meer dan tien jaar plaatsvindt, roepingen beginnen te ontstaan. We zijn erg blij. Dit jaar zijn in Italië 57 jonge mensen opgestaan ​​om naar het seminarie te gaan en in Spanje 42. We zijn 20 dagen bijeengekomen in de buurt van het Loreto-heiligdom en reflecteren op wat God aan het doen is in de verschillende landen waar we onze evangelisatiebediening uitvoeren. We zijn gegaan om onszelf aan de voeten van de Maagd Maria te plaatsen om onze missie aan haar toe te vertrouwen en haar in het kleine huis van Nazareth de Loreto te vragen dat, omdat het onze missie is om kleine gemeenschappen zoals de Heilige Familie van Nazareth te stichten in parochies die in nederigheid, eenvoud en lof. Moge ze ons helpen om het voort te zetten. Ons grootste verlangen, dat we de Maagd als een geheim hebben gevraagd, is altijd geweest om deze broeders ooit hier, waar Petrus is, naar de “Steen” te brengen waarop Christus zijn Kerk wilde stichten. Gezien het feit dat deze broeders met zoveel bisschoppen in zoveel landen moeten spreken, die op de “Merkaba” van God van de evangelisatie zitten, willen we hier onze diepste gehechtheid laten zien door een soort gebaar van gehechtheid met jullie te maken. Ik heb u eerder gevraagd: erkent u dat de bisschop van Rome, Petrus, de steen is waarop Christus zijn kerk heeft gebouwd? En ze hebben allemaal gereageerd dat ze het erkennen.

Toen vroeg ik hun: Beloof je gehoorzaamheid en trouw aan Petrus en aan alle bisschoppen van de kerk die met hem in gemeenschap zijn? En ze hebben het beloofd. Toen vroeg ik hen of ze bereid waren hun leven op te offeren om de Kerk te dienen, om de vernieuwing van het Tweede Vaticaans Concilie te helpen bewerkstelligen via deze neocatechumenale weg die we uitvoeren, die de doop in christenen wil vernieuwen. Iedereen heeft ja gezegd. Hiervoor, Vader, zou ik namens hen allemaal, als u mij toestaat, voor u willen knielen, en al deze broeders met mij, als een klein gebaar van volledige trouw aan Petrus. Omdat ik, Vader, u één ding heb verteld: door mijn ervaring in zoveel naties en het lijden dat ik heb gehad, heb ik begrepen dat God zijn bisschoppen gehoorzaamt. God Zelf gehoorzaamt ze. Dit heeft zoveel indruk op mij gemaakt dat ik dacht: als God zelf ze gehoorzaamt, hoe zullen wij en wij ze dan niet gehoorzamen?

Dus nu zou ik graag voor je op mijn knieën gaan zitten.

(Kiko loopt naar de troon van de paus en gaat op zijn knieën, terwijl alle rondreizende mensen knielen: de paus biedt hem zijn hand aan om te kussen, en staat op, legt zijn andere hand op Kiko’s rug; dan nodigt hij iedereen uit om op te staan). Hier is de toespraak van de paus:

“Geliefden: 1. Ik ben oprecht blij u vandaag te ontmoeten, rondreizende catechisten die afkomstig zijn uit vele neocatechumenale gemeenschappen, en ik wil mijn tevredenheid aan u uitdrukken samen met een aanmoediging voor uw catechetische werk, zo waardevol voor de kerkelijke gemeenschap. U stelt voor om ten volle de fundamentele verkondiging van het geloof na te leven, het goede nieuws dat Jezus van Nazareth de eeuwige Zoon van God is, geïncarneerd en verrezen voor uw redding: u wilt diepgaand de onafscheidelijke band aannemen die bestaat tussen het naleven van deze verkondiging van het leven en opstanding en voortdurende innerlijke bekering die een mentaliteitsverandering met zich meebrengt, van houdingen en gedragingen van egoïsme, afsluiting en zelfgenoegzaamheid, om een ​​nieuw perspectief en een nieuwe visie te verwerven – precies degene die is gebaseerd op de boodschap van Jezus Christus – dat vereist nederige openheid naar God en naar alle broeders en zusters. Op deze geloofsreis, die zeker vermoeiende stadia en onvermijdelijke moeilijkheden met zich meebrengt, verlicht en begeleidt het Woord van God, de Heilige Schrift, u, verlicht en leidt u, die moet worden verdiept, gelezen, gemediteerd en bestudeerd in de overtuiging dat het niet eenvoudig is een boek, maar God zelf die spreekt, handelt, uitdaagt, begaat en uitnodigt om aandachtig te luisteren, wat leidt tot volledige naleving van zijn wil. En het Woord van God, zowel het Oude Testament als het Nieuwe, leidt je naar de ontmoeting met Degene met wie de Schrift vol is, met Jezus Christus die, door de incarnatie, “zich op een bepaalde manier met ieder mens heeft verenigd (Gaudium el Spes . 22) “.

2. In de reflecties van je gemeenschap heb je willen mediteren over de fundamentele waarde van het sacrament van de doop op de spirituele reis van de christen, en je wilt in je leven als christenen opnieuw de complexe en rijke ervaring beleven die de Kerk van de de eerste eeuwen zorgden ervoor dat ze door nieuwe kinderen ging. Zonder te vervallen in een gemakkelijke archeologie van vormen, moet u zich ervan bewust zijn dat het besef van de doopdimensie vooral betekent dat u probeert de authentieke identiteit van christen-zijn bij de bron te begrijpen; dat wil zeggen, om de diepgaande verandering te beleven die heeft plaatsgevonden in onze menselijke realiteit wanneer goddelijke genade erin breekt, door te worden omgezet in levende tempels van de Heilige Drie-eenheid, ranken van de wijnstok die Christus is, leden van het Mystieke Lichaam, van de totaal Christus, dat wil zeggen, van de kerk. Schrijvend over de wonderbaarlijke bovennatuurlijke effecten van het doopsel, drukt bisschop Saint Fulbert van Chartres zichzelf als volgt uit: “We weten met zekerheid dat we als zondaars bij de eerste geboorte gezuiverd zijn in de tweede: slaven bij de eerste, we zijn vrij door het werk van de seconde; aards in de eerste, we zijn hemels vanwege de tweede, vleselijk vanwege de eerste geboorte. We worden geestelijk bij de gratie van de tweede; vanwege hem, kinderen van toorn, en vanwege hem, kinderen van genade, daarom weet iedereen die de waardigheid van de doop beledigt, dat hij God zelf beledigt. Het is daarom een ​​genade van de heilsleer om de diepte van het mysterie te kennen. Ik vertrouw je toe aan de Maagd Maria, zodat je een persoonlijke bijdrage kunt leveren aan de catechese van de doop ”(Ep. 5 PL 141, 198 s). Het besef van de doopdimensie betekent innig verenigd zijn met Christus in de eucharistie, bron en hoogtepunt van het christelijk leven en van alle evangelisatie (vgl. Lumen Gentium, 11; Presbyterorum Ordinis, 5); Het betekent edelmoedig, concreet en effectief alle mensen lief te hebben, vooral degenen die arm of geestelijk of materieel behoeftig zijn; het betekent het morele leven herstructureren in samenhang en conform de beloften van de doop. Dit pad, het pad van het geloof, het pad naar de herontdekking van de doop – ik zei tegen je vrienden in de parochie van de Canadese martelaren in Rome – moet het pad zijn van de nieuwe mens; Hij ziet wat de ware proportie of, beter nog, de disproportie is van zijn geschapen wezen, zijn karakter als schepsel, met betrekking tot de Schepper, zijn oneindige majesteit, de verlossende God, de heilige en heiligende God, en probeert zichzelf hierin te realiseren. perspectief ”(L ‘Osservatore Romano, Spaanse uitgave, 11 januari 1981, p. 10).

3. In deze liturgische periode van Kerstmis stellen de evangeliën van Mattheüs en Lucas ons voor aan enkele mensen wier gedrag met de pasgeboren Jezus bijzonder voorbeeldig voor ons is: de mysterieuze magiërs met de rijkdom van hun cultuur aandachtig en gevoelig voor de tekenen van transcendentie; de arme herders die hun kudde hoedden, klaar en gehoorzaam aan de aankondiging van de engelen; Jozef, de rechtvaardige man, die in stilstaande slaap voortdurend luistert naar de wil van de Eeuwige; en vooral Maria, de Maagdelijke Moeder die zich volledig aan God toevertrouwt, spreekt het “fiat” uit en ontvangt in haar schoot de Zoon van de Allerhoogste om hem te offeren en aan de mensen te geven. Aan haar, dierbare broeders en zusters, vertrouw ik u op een bijzondere manier toe en vertrouw ik ook uw genereuze toewijding toe, zodat u, in perfecte en consequente trouw aan de Kerk, en altijd onder de pastorale leiding van de bisschoppen, een persoonlijke bijdrage levert. aan het fundamentele werk van de catechese, zo handelen dat u niet uw leer of die van een andere leraar overdraagt, maar eerder ‘de leer van Jezus Christus, de waarheid die Hij communiceert of, meer precies, de waarheid die Hij is’ (Catechesi Tradendae, 6).

Met deze wensen en als teken van mijn genegenheid verleen ik u van harte de apostolische zegen ».

(*) Zie “L’Osservatore Romano”, 7-8 januari 1982.