Audients Neokatehhumeenilise Teega ja üle 200 Perekonna ja 13 «Missio Ad Gentes» saatmine missiooni 17-I-2011

Audients Neokatehhumeenilise Teega ja üle 200 Perekonna ja 13 «Missio Ad Gentes» saatmine missiooni 17-I-2011

Benedictus XVI

Vatikan – Paulus VI Saal, 17. jaanuar 2011

Evangeeliumi kuulutamine on “kõikide kristlaste Ristimise järgne kohustus”: seda tuletas Paavst meelde Neokatehhumeenilise Tee liikmetele, kellega ta kohtus esmaspäeva hommikul, 17. jaanuaril, Paulus VI Saalis.

Toome välja Benedictus XVI kõne järgnevalt:

Kallid sõbrad! Mul on hea meel teid vastu võtta ja tervitada teid südamlikult. Eriline tervitus Kiko Argüellole ja Carmen Hernándezile, Neokatehhumeenilise Tee algatajatele, ja Isa Mario Pezzile, tänades neid tervitussõnade ja tutvustuse eest, mida nad minule tegid. Elava armastusega tervitan kõiki teid kohalolijaid: preestreid, seminariste, perekondasid ja Tee liikmeid. Tänan Issandat, sest ta pakub meile võimalust kohtuda, et te uuendaks oma ühendust Peetruse Järglasega, taas vastu võttes ülesannet, mida Kristus andis jüngritele: “Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule” (Mk 16,15).

Üle neljakümne aasta on Neokatehhumeeniline Tee panustanud kristliku Algatuse elavdamisele ja tugevdamisele piiskopkondades ja kihelkondades, eelistades järkjärgulist ja radikaalset Ristimise rikkuste taasavastamist, aidates maitsta jumalikku elu, taevast elu, mida Issand on avanud oma kehastumisega, tulles meie keskele, sündides nagu meie. See Jumala and oma Kirikule “teenib Piiskopit kristliku algatuse ja usus jääva harimise piiskopkondliku tegutsemisviisina” (Statuut, art 1 § 2). See teenistus, nagu mäletas teile minu eelkäija, Jumala Teenija Paulus VI, esimesel kohtumisel teiega 1974. aastal, “võib uuendada tänapäevastes kristlikes kogudustes küpsuse ja sügavdamise efekte, mis ürgses Kirikus olid realiseeritud ristimisele valmistamise perioodil” (Paulus VI Õpetused, XII [1974], 406).

Viimastel aastatel tehti kasumlikult Neokatehhumeenilise Tee Statuudi toimetamise protsess, mis asjakohase “ad experimentum” kehtivuse perioodi järgselt kiideti lõplikult heaks 2008. aasta juunis. Veel üks teine tähtis samm täitus viimastel päevadel, “Neokatehhumeenilise Tee Kahheetliku Juhtkonna” heakskiit Püha Tooli Osakondade liikmete poolt. Nende kiriklike pitseritega, Issand kinnitab täna ja usaldab teile taas seda väärtuslikku töövahendit, milleks on Tee, et te saaksite, Püha Toolile ja Kiriku Karjastele kuuletudes, panustada, uue entusiasmiga ja tulihingelisusega, Ristimise anni radikaalsele ja rõõmustavale taasavastamisele ning pakkuda oma originaalset panust uuele evangeliseerimisele. Kirik on tunnistanud Neokatehhumeenilises Tees Püha Vaimu poolt inspireeritud andi: sellisena, see kipub iseloomulikult sisestama ennast kirikliku Ihu suurde harmooniasse. Selles valguses, ma julgustan teid otsima alati sügavat osadust Karjastega ja kõikide kohalike Kirikute osadega ning kiriklike kontekstidega, mis on väga erinevad ning millesse olete kutsutud tegutsema. Vennalik osadus Jeesuse jüngrite vahel on just esimene ja kõige suurem tunnistus Jeesus Kristuse nimele.

Olen eriti õnnelik, et saan saata täna, erinevatesse maailma osadesse, üle 200 uue perekonna, kes on end saadavaks teinud suure lahkusega ja lähevad missiooni, liitudes ideaalselt umbes 600 viies Kontinendis juba tegutsevatele. Kallid perekonnad, usk, mida te olete saanud annina, olgu kandelaabril olev valgus, mis oskab inimestele näidata Taevateed. Sama tundega, saadan 13 uut “missiones ad gentes”, kes on kutsutud realiseerima uut kiriklikku kohalolekut erinevates Riikides väga ilmalikustunud keskkondades või kohtades, kuhu Kristuse sõnum pole veel jõudnud. Palun, et te saaksite alati tunda enda kõrval Ülestõusnud Issanda elavat kohalolekut ja paljude vendade kaasaskäimist, nii nagu Paavsti palve, mis on teiega!

Tervitan armastusega Preestreid, kes tulevad piiskopkondlikest Euroopa “Redemptoris Mater“ Seminaridest, ja üle kahe tuhande siin kohal olevat seminaristi. Kallimad, te olete eriline ja kõnekas sümbol headuse viljadest, mis võivad sündida oma Ristimise taasavastamisest. Teile vaatame erilise lootusega: olge Kristusesse ja tema Kirikusse armunud preestrid, kes oskavad maailmale edasi anda Issanda kohtumise ja tema teenimise rõõmu. Tervitan ka rändkatehhiste ning Rooma ja Lazio neokatehhumeenilisi kogudusi, erilise armastusega tervitan “communitates in missionem“. Olete nii-öelda hüljanud oma päritolu koguduste kindluseid, et minna kaugetesse ja ebamugavatesse kohtadesse, aktsepteerides, et olete saadetud selleks, et aidata raskustes olevaid kihelkondasid ja otsida kadunud lammast ning juhtida ta tagasi Kristuse lambalauta. Kannatustes või kuivuses, mida võite kogeda, tundke end ühendatud Kristuse ristikannatusega ja tema soovile jõuda mitmete vendadeni, kes on usust ja tõest kaugel, et tuua nad tagasi Isa kotta.

Nagu ma kirjutasin apostellikus Üleskutses Verbum Domini: “Kiriku missiooni ei saa pidada valikuliseks või kirikliku elu lisa reaalsuseks. Tegu on sellega, et me laseks Pühal Vaimul end Kristuse endaga üheks sulanduda […], et kuulutada Sõna kogu eluga” (nr 93). Kogu Jumala Rahvas on “saadetud” rahvas ja Evangeeliumi kuulutamine on kõikide kristlaste kohustus Ristimise tagajärjena (vrd ibid., 94). Ma kutsun teid mõtisklema Verbum Domini Üleskutse üle, mõeldes, eriliselt, Dokumendi kolmanda osa üle “Kiriku missioon: kuulutada Jumala Sõna maailmale” (nr 90-98). Kallid sõbrad, tundkem end osana Issanda Jeesuse pääste ängistusest, missioonist, mida Tema usaldab kogu Kirikule. Õnnis Neitsi Maarja, kes inspireeris teie Teed ja kes andis teile Naatsareti perekonna teie koguduste eeskujuna, lubagu teil elada oma usku alandlikkuses, lihtsuses ja kiituses, kostaks teie kõigi eest ja saatku teid oma missioonis. Toetagu teid ka minu Õnnistus, mida ma südamest annan teile ja kõikidele Neokatehhumeenilise Tee liikmetele üle maailma. (*) Vrd «Rooma Vaatleja», 17.-18. jaanuar 2011.