Püha Isa Benedictus XVI kõne Neokatehhumeenilise Tee 40. algusaasta kohta 10-I-2009

Püha Isa Benedictus XVI kõne Neokatehhumeenilise Tee 40. algusaasta kohta 10-I-2009

Benedictus XVI

Vatikani basiilika, 10. jaanuar 2009

2009. aasta 10. jaanuaril, Püha Peetruse basiilikas, täis Koguduste vendi, lühikese, kuid  piduliku, teoga tähistati Rooma Piiskopkonna Neokatehhumeenilise Tee 40. aastat. Püha Isaga oli Kardinal Vikaar Agostino Vallini ja Kardinal Stanisław Ryłko, Ilmikute Paavstliku Nõukogu esimees. Basiilikas, teiste seas, oli uus Kultuse Prefekt, Kardinal Antonio Cañizares. Püha Isa Benedictus XVI poolt juhitud teo alguses tutvustas Kiko kõiki kohalolijaid – Meie Pühima Sakramendi ja Pühimate Kanada Märtrite Leedi kihelkonna esimene kogudus, mis tähistab 40. Tee aastat, – Pariisi Bonne Nouvelle’i esimene kogudus – Rooma 14 “communitates in missionem” (kogudused missioonis), kes lähevad piiskopkonna raskeimatesse ääremaadesse – 14 “Missio ad gentes” 5 kontinendil, need 200 uut perekonda, kes lähevad missiooni erinevatesse maailma osadesse – 700 Neokatehhumeenilise Tee vastutajad rändkatehhistid Riikides – 103 Rooma piiskopkonna kihelkonnas olevaid 500 kogudust. Toimus ka Mt 10,5-42 Evangeeliumi pidulik väljakuulutamine, mida tegi isa Mario ning millele järgnes Paavsti kõne. 

Paavst pöördus kohalolijatele järgmiste sõnadega:

Missio Ad Genteste saatmine Püha Peetrusest

Kallid vennad ja õed! Suure rõõmuga võtan teid vastu täna, Neokatehhumeenilise Tee 40. aastapäeva puhul Roomas, kus on hetkel 500 kogudust. Kõigile teile minu südamlik tervitus. Eriline tervitus Kardinal Vikaarile, Agostino Vallini, ja ka Kardinal Stanisław Ryłkole, Ilmikute Paavstliku Nõukogu esimees, kes pühendumusega järgis teid Statuutide heakskiitmise protsessis. Tervitan Neokatehhumeenilise Tee vastutajaid: härra Kiko Argüellot, keda tänan südamlikult entusiastlike ja entusiasmi andvate sõnade eest, millega ta ennast teie kõikide tunnete tõlgiks tegi. Tervitan Preili Carmen Hernándezit ja Isa Mario Pezzit. Tervitan kogudusi, mis lähevad missiooni Rooma kõige rohkem abivajavatesse ääremaadesse, neid, kes lähevad 5 kontinendil “missio ad gentes’tesse“, 200 uusi rändperekondasid ja 700 Neokatehhumeenilise Tee vastutaja rändkatehhiste erinevates Riikides. Aitäh teile kõigile. Issand olgu teiega kaasas.

See meie kohtumine toimub tähenduslikult Apostli Peetruse haua peale ehitatud Vatikani Basiilikas. Just tema, Apostlite Prints, oli see, kes vastates küsimusele, millega Jeesus küsitles Kaheteistkümmet oma identiteedi kohta, tunnistas entusiastlikult: “Sina oled Messias, elava Jumala Poeg” (Mt 16,16). Te olete täna siia kogunenud, et uuendada sedasama usutunnistust. Teie kohalolek, nii arvukas ja elav, tunnistab Issanda 4 aastakümne käigus tehtud imesid; see näitab ka pühendumist, millega teil on plaanis jätkata alustatud teekonda, Kristuse ustava järgimise ja Evangeeliumi julge tunnistamise teekonda, mitte ainult siin Roomas, vaid kuhu iganes Ettehooldus teid juhib; Karjaste juhistele kuuleka järgimise ja kõikide teiste Jumala Rahva komponentidega osaduse teekond. Seda te plaanite teha, teadlikud, et aidata meie aja inimesel kohtuda Jeesuse Kristusega, inimese Lunastajaga, on Kiriku ja iga ristitu missioon. “Neokatehhumeeniline Tee” siseneb sellesse kiriklikku missiooni üks mitmetest Püha Vaimu poolt Vatikani II kirikukoguga inspireeritud teekonnana uueks evangeliseerimiseks.

Kõik algas siin Roomas, nüüd juba nelikümmend aastat tagasi, kui Püha Kanada Märtrite Kihelkonnas moodustati Neokatehhumeenilise Tee esimesi kogudusi. Kuidas mitte õnnistada Issandat kõikide vaimsete viljade eest, mis teie poolt läbi viidud evangeliseerimismeetodi tulemusena oleme saanud need aastad koguda? Kui palju värskeid apostellikke energiaid on olnud inspireeritud nii preestrite kui ka ilmikute seas! Palju mehi ja naisi ning palju perekondi, kes olid kiriklikust kogudusest kaugenenud või hüljanud kristliku elu elamist, läbi kerügma kuulutuse ja Ristimise taasavastamise teekonna, on olnud aidatud taas leidma usurõõmu ja evangeelse tunnistuse entusiasmi! “Tee” Statuutide hiljutine heakskiit Ilmikute Paavstliku Nõukogu poolt paneb pitseri lugupidamisele ja heatahtlikkusele, millega Püha Tool järgib tegu, mida Issand on inspireerinud läbi teie Algatajate. Paavst, Rooma Piiskopid, tänavad teid oma helde teenistuse eest, mida te teete seda Linna evangeliseerides, ja pühendumuse eest, millega teete endale uhkust, et tuua kristlik kuulutus tema igasse keskkonda. Aitäh teile kõigile.

Teie väga väärt apostellik tegu saab olema veel tõhusam sel määral, mil pingutate kasvatada pidevalt seda igatsust ühtsusele, mida Jeesus on teada andnud Kaheteistkümnele Viimsel söömaajal. Oleme kuulnud laulu: enne Kannatust meie Lunastaja palvetas intesiivselt, et tema jüngrid oleksid üks, selleks et maailm usuks (vrd Jh 17,21), sest selline ühtsus võib tulla ainult Jumala võimult. See ühtsus, Püha Vaimu and ja usklike pidev otsing, teeb igast kogudusest elavat ja Kristuse müstilisse Kehasse hästi sisestatud liigest. Issanda jüngrite ühtsus kuulub Kiriku olemusele ja on hädavajalik tingimus, et tema evangeliseeriv tegu oleks viljakas ja usutav. Tean, kui suure innukusega Neokatehhumeenilise Tee kogudused tegutsevad 103 Rooma kihelkonnas. Julgustan teid jätkama seda pühendumust ja kutsun teid intensiivistama oma kuulekust kõikidele Kardinal Vikaari, minu otsese Piiskopkonna pastoraalse valitsuse kaaslase, direktiividele. Aitäh teie “jaa-le”, mis tuleb muidugi südamest. “Tee” orgaaniline sisestamine piiskopkondlikku pastoraali ja tema ühtsus teiste kiriklike reaalsustega toovad kogu kristlikule rahvale kasu ja muudavad meie Piiskopkonna selle Linna uuendatud Evangeeliumi kuulutuse pingutust kasumlikumaks. Täna ongi vaja suuremahulist misjoneerivat tegu, mis kaasaks erinevaid kiriklikke reaalsusi, mis, säilitades igaüks oma karisma originaalsust, tegutseksid üksmeelselt üritades realiseerida seda “integreeritud pastoraali”, mis on juba lubanud saada tähenduslikke tulemusi. Ja teie, asetades end täielikult Piiskopi saadavusse, nagu tuletavad meelde teie Statuudid, saate olla eeskujuks paljudele kohalikele Kirikutele, mis vaatavad õigustatult Roomale järgimismudelina.

On ka teine vaimne vili, mis on küpsenud neil neljakümnel aastal, mille eest tahaksin tänada teiega jumalikku Ettehooldust: see on preestrite ja pühitsetud inimeste arvukus, mida Issand – Kiko rääkis meile sellest – on sünnitanud teie kogudustes. Paljud preestrid on hõivatud kihelkondades ja muudes piiskopkondliku apostolaadi alades, paljud on rändmisjonärid erinevates Riikides: nad teenivad heldelt Rooma Kirikut ja Rooma Kirik pakub väärtuslikku teenistust maailma evangeliseerimisele. See on tõeline “lootuse kevad” Rooma piiskopkondlikule kogudusele ja universaalsele Kirikule! Tänan Rektorit ja tema kaastöötajaid Rooma Redemptoris Materi Seminaris hariva teo eest, mida nad teevad. Me kõik teame, et nende töö pole lihtne, aga väga tähtis tuleviku Kiriku jaoks. Ma eelkõige jugustan jätkama seda missiooni, kasutusele võttes formatiivseid juhiseid, mida pakuvad Püha Tool ja Piiskopkond. Valmistada preestreid, kes on hästi sisestatud piiskopkondlikku preesterkonda ja kihelkondlikkusse kui ka piiskopkondlikku pastoraali on eesmärk, millele tasub püüelda kõikidel seminaride juhtidel.

Kallid vennad ja õed, evangeelne lehekülg, mida kuulutati, on meile meelde tuletanud apostelliku missiooni nõudeid ja tingimusi. Jeesuse sõnad, evangelisti Matteuse poolt kirjutatud, kõlavad kutsena mitte julgust kaotada raskuste ees, mitte otsida inimlikku edu, mitte karta arusaamatusi ja isegi tagakiusamisi. Need julgustavad pigem panema oma usaldus Kristuse võimu, võtma “oma risti” ja järgima meie Lunastaja jälgi, kes sel lõpul oleval jõuluajal, on ilmunud meile alandlikkuses ja vaesuses Petlemmas. Püha Neitsi, iga Kristuse jüngi eeskuju ja “õnnistuse kodu” nagu te laulsite, aidaku teil täide viia rõõmu ja ustavusega ülesannet, mida Kirik teile usaldab. Ma tänan teid teenistuse eest, mida teete Rooma Kirikule, ma kinnitan teile oma palve ja õnnistan südamest kohalolevaid ja kõiki Neokatehhumeenilise Tee kogudusi üle terve maailma.