Inauguracja Biblioteki w Domus Galilaeae 31-3-2005

Inauguracja Biblioteki w Domus Galilaeae 31-3-2005

Św. Jan Paweł II

Korazin, 31 marca 2005 r.

Biblioteka została zainaugurowana 31 marca 2005 r. w obecności ponad 50 biskupów z różnych części świata. Wśród nich: 11 kardynałów, patriarcha Jego Eminencja Michel Sabbah, 3 patriarchów Kościoła Wschodniego, nuncjusz apostolski abp Pietro Sambi, kustosz Ziemi Świętej, liczni rabini, przedstawiciele kongregacji i uniwersytetów, rektorzy 56 seminariów „Redemptoris Mater” i wędrowni Drogi Neokatechumenalnej. Wszyscy byli obecni, aby podkreślić ważną rolę Domus Galilaeae jako „pomostu” między judaizmem a chrześcijaństwem, którą Ojciec Święty przypisał temu „domus” w liście wysłanym na tę okazję. Przy wejściu do biblioteki znajduje się duża szklana półkula, a nad jej sklepieniem gwieździste niebo. W środku znajduje się zwój z kompletną Torą, napisaną trzysta lat temu.

Tora znajduje się w centrum biblioteki, która jest częścią kompleksu Domus Galilaeae. Kiko Argüello, który jest autorem projektu Domus Galilaeae i Biblioteki, powiedział kilka słów, aby wyjaśnić strukturę architektoniczną. „Kula jest symbolem wszechświata i wyraża centralną ideę tradycji hebrajskiej i chrześcijańskiej zawartą w Księdze Przysłów 8, 29-30: „Kiedy (Bóg) zakładał fundamenty ziemi, ja (Mądrość) byłam tam jako architekt”. Biblioteka będzie specjalizować się w Kazaniu na Górze, aby dać biskupom, kapłanom i seminarzystom możliwość pogłębienia studium i medytacji tego tekstu”. Poniżej zamieszczamy list, który Jan Paweł II zechciał wysłać na tę okazję. Był to jeden z ostatnich oficjalnych aktów jego pontyfikatu.

«Najdrożsi Bracia i Siostry!: 1. Z radością przyjąłem wiadomość, że 31 marca br. zostanie inaugurowana biblioteka „Domus Galileae”, który wznosi się nieopodal Góry Błogosławieństw. Na koniec konwiwencji, w której biorą udział liczni Kardynałowie, Biskupi i kapłani pochodzący z różnych stron świata wraz z rektorami seminariów należących do Drogi neokatechumenalnej, odbędzie się to tak znaczące wydarzenie. Bardzo chętnie myślą łączę się z nim również i ja, zwracając się z moim najserdeczniejszym pozdrowieniem do organizatorów i wszystkich obecnych. Pozdrawiam szczególnie Ordynariuszy katolickich w Ziemi Świętej poczynając od Patriarchy łacińskiego, przedstawicieli władz religijnych i politycznych świata hebrajskiego, którzy uczestniczą w tej uroczystości oraz przedstawicieli zgromadzeń zakonnych i wspólnot parafialnych tego regionu.

Domus Galileae” wzbogaca się o nową ważną strukturę, dokładnie o Bibliotekę, która w swoim centrum gości Księgę Tory, po to aby symbolizować także architektonicznie centralność Słowa Bożego. Niech ten dom, zrealizowany przez odpowiedzialnych Drogi neokatechumenalnej, sprzyja poprzez odpowiednie inicjatywy pogłębionej formacji religijnej i korzystnemu dialogowi pomiędzy Judaizmem a Kościołem katolickim.

2.«Lampą dla mych kroków jest Twoje słowo» (Ps 18, 29). W ten sposób śpiewa Psalmista i w ten sposób będą zaproszeni aby się modlić wszyscy ci, którzy skorzystają z wielorakich funkcji, jakie zaoferuje Biblioteka teraz inaugurowana. Wszechświat został skonstruowany według wspaniałego planu zainspirowanego Mądrością Boga. Ewangelia Jana rozpoczyna potwierdzając, że „na początku było Słowo a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1, 1). Słowo, Mądrość wieczna Boga, stało się ciałem, rozbiło swój namiot między nami i ze swoją śmiercią i zmartwychwstaniem nas odkupiło. Kontemplujemy z radością, w tych świętych dniach Paschy, to podstawowe misterium naszej wiary. Chrystus, Pierworodny z całego stworzenia, szczyt Tory, zmartwychwstał i teraz żyje i idzie z nami, nieustannie oświecając nas Swoim słowem zbawienia.

Jakże głębokie są jego nauki! Jak aktualne jest zawsze Kazanie na Górze wypisane we Wszechświecie! Piękno Tory, które znajduje swoje uwieńczenie w Błogosławieństwach, piękno Chrystusa które jaśnieje w Kościele, Jego Ciele mistycznym, objawiają się w znakomity sposób w miłości, która jednoczy między sobą wierzących: oto jest przesłanie, które forma architektoniczna budynku „Domus Galileae” chce przekazać swoim gościom i pielgrzymom. Życzę z serca, aby wszyscy ci, którzy będą mieli możliwość, by u was przebywać lub was odwiedzić, mogli wzrastać w poznaniu i umiłowaniu Chrystusa, Mądrości w której znajduje się Początek wszystkiego.

3. Najdrożsi Bracia i Siostry! Podczas gdy myślą jednoczę się z wami, ponownie przeżywam w duchu niezapomniane momenty wizyty, którą Pan dał mi zrealizować w Ziemi Świętej podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000: ich rocznica przypada właśnie w tych dniach. W Korazim, na Górze Błogosławieństw, niedaleko „Domus Galileae” , miałem możliwość spotkania młodzieży i celebrowania dla nich Mszy Świętej. Chciałem im wskazać jako regułę życia Dziesięć Przykazań i Błogosławieństwa i zaprosiłem ich do całkowitej wierności Chrystusowi. To samo zaproszenie kieruję do was wszystkich w tym miejscu, gdzie nieprzerwanie brzmią nieśmiertelne słowa Odkupiciela. W waszym codziennym życiu przekładajcie je na konkretne dzieła i bądźcie w każdej okoliczności pokornymi i odważnymi świadkami Ewangelii.

Dziewica Maryja, Gwiazda ewangelizacji, niech będzie wam wzorem i przewodniczką. Ja was zapewniam o szczególnej pamięci w modlitwie, gdy tymczasem z uczuciem błogosławię was i wszystkie osoby, które są wam drogie».

Z Watykanu, 24 Marca 2005, Wielki Czwartek.

Joannes Paulus PP II