Domus Galilaeae bibliotēkas atvēršana 31-3-2005

Domus Galilaeae bibliotēkas atvēršana 31-3-2005

Sv. JānisPāvils II

Korazima, 2005. gada 31. marts

Bibliotēka bija atvērta 2005. gada 31. martā vairāk par 50 bīskapu no dažām pasaules malām priekšā. Starp tiem vēl bija 11 kardināli, patriarhs Viņa Svētība Michel Sabbah, 3 patriarhi no Austrumu Baznīcas, apustuliskais nuncijs monsinjors Pietro Sambi, Svētās Zemes sargs, daudz rabini, dažu kongregāciju un universitāšu pārstāvji, 56 rektori no Redemptoris Mater semināriem un Neokatehumenālā Ceļa ceļojošie katehisti. Visi klātesošie parādīja “Domus Galilaeae” svarīgo lomu. Šī “domus” ir kā “tilts” starp Jūdaismu un Kristietību, kā Svētais Tēvs norādīja uzrakstītajā vēstulē. Ieejā uz bibliotēku atrodas stikla puslode ar zvaigžņotām debesīm. Pa vidū tai ir Toras ruļļi, kuri tika uzrakstīti pirms vairāk kā 300 gadiem.

Tora atrodas “Domus Galilaeae” kompleksa bibliotēkas centrā. Kiko Argüello, “Domus Galilaeae” projekta autors, izteica dažus vārdus, lai izskaidrotu arhitektoniskās struktūras nozīmi. Šī sfēra attēlo Visumu un izsaka ebreju un kristiešu tradīcijas centrālo ideju, kas atrodas Sakamvārdu grāmata 8, 27: “Kad Dievam bija zemes pamati, tad es (Gudrība) biju kā arhitekts.” Bibliotēka specializēsies uz Kalna sprediķa. Tāda veidā piedāvājot bīskapiem, priesteriem un semināristiem padziļināt mācības un šī teksta meditāciju. Tālāk būs Jāņa Pāvila II vēstule, ko viņš atsūtīja pasākumam pieminēt. Tas ir viens no pēdējiem viņa oficiāliem aktiem kā Romas pāvests.

Dārgie brāļi un māsas, 1.Ar prieku es uzzināju, ka 31. martā netālu no Svētību Kalna esošajā “Domus Galilaeae” tiks atvērta bibliotēka. Pēc konvivences, piedaloties daudziem kardināliem, bīskapiem un priesteriem no daudzām pasaules vietām, kopā ar rektoriem un semināristiem tiks veicināts šis nozīmīgs notikums. Pie tā arī es labprāt pievienojos un sirsnīgi apsveicu organizatorus un visus klātesošus. Īpaša veida apsveicu Svētās Zemes katoļu ordinārus ar Latiņu patriarhu priekšgala, reliģiskās un politiskās ebreju autoritātes, šī reģiona reliģisku kongregāciju un draudžu kopienu pārstāvjus.

Domus Galilaeae” tiek papildināta ar vēl vienu svarīgu struktūru- ar bibliotēku. Tieši tur centrā tiek glabāta Tora, tā pat arhitektoniski uzsverot Dieva Vārda svarīgumu. Lai šī māja, Neokatehumenālā Ceļa atbildīgo uzcelta, var ar atbilstošām iniciatīvām veicināt padziļināto reliģisko formāciju un dialogu starp Ebrejiem un Katoļu Baznīcu.

2.”Tavs vārds ir spulga manām kājām, un gaisma manai takai.” (Ps 118, 105) Tā dzied psalmists un tā būs aicināti lūgties visi, kuri kaut kāda veidā izmantos šis, jau atvērtas, Bibliotēkas pakalpojumus. Visums bija radīts pēc brīnišķīga Dieva gudrības iedvesmota projekta. Jāņa evaņģēlijs sākās ar šiem vārdiem: “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija Vārds.” (Jņ 1, 1) Vārds, Dieva mūžīgā gudrība, kļuva miesa un mājo starp mums un ar savu nāvi un augšāmcelšanos mūs izglāba. Šajās dienās ar prieku apceram Pashas svētos. Pasha- mūsu ticības pamatnoslēpums. Kristus, visas radības pirmdzimtais, Toras kulminācija, ir augšāmcelies un tagad dzīvo un iet kopā ar mums. Vēl joprojām mūs apgaismo ar savas pestīšanas vārdu.

Cik dziļas ir tavas pamācības! Cik aktuāls ir vienmēr Kalna sprediķis ierakstītais Visumā! Kristus skaistums, kurš atrod vainagojumu Svētībās, Kristus skaistums spīdošais Baznīcā, mistiskajā miesā, kurš parādās ticīgos vienojošā mīlestībā. Lūk “Domus Galilaeae” mājas arhitektoniskās struktūras vēsts, kura vēlas būt nodota visiem viesiem un svētceļniekiem. No sirds novēlu, ka katrs, kuram būs iespēja atrasties vai apmeklēt šo vietu, varētu augt Kristus mīlestības pazīšanā. Tā gudrība, kuri ietver visu lietu Sākumu.

3. Dārgie brāļi un māsas! Ar domām pievienojos pie jums un pārdzīvoju savā dvēselē neaizmirstamus mirkļus. Kungs man ir devis daudz tādu Svētajā Zemē, it sevišķi Lielā Jubileja laikā 2000. gadā. Korazimā, uz Svētību kalna, netālu no “Domus Galilaeae”, man bija bijusi iespēja satikties ar jauniešiem un svinēt kopā sv. Misi. Viņiem gribēju teikt, lai ņem Desmit Dieva baušļus un Svētības, ka savas dzīves regulu. Aicināju pilnīgi uzticēties Kristum. Šo aicinājumu arī virzu uz jūs visiem, kur vēl joprojām atskan nemirstīgie Pestītāja vārdi. Ikdienā šos vārdus pārveidojiet uz konkrētiem darbiem. Esiet katra brīdi pazemīgi un drosmīgi Evaņģelijas liecinieki.

Lai Jaunava Marija, evaņģelizācijas zvaigzne, ir jums par paraugu un vada jūs. Es jums apsolu, ka īpašā veidā atcerēšos lūgšanā un tagad svētīju jūs un visus jums dārgos.

No Vatikāna. 2005. gada 24. mārts, Zaļā Ceturtdiena.

Joannes Paulus PP II