Evangelisering

EVANGELISERENDE MISSION


“Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden.
Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden.
Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden.
Deraf kan alle vide, at I er mine disciple:
hvis I har kærlighed til hinanden”
(Joh 13,34f).

Helligånden har på den Neokatekumenale Vandring givet anledning til forskellige former for evangelisering, apostolisk mission og indvielse, som er blevet bekræftet og opmuntret af Kirkens forskellige paver.

KARISMA


KOMMUNITETER AF KOMMUNITETER SOGN

Efter forkyndelsen af Kerygmaet opstår der kommuniteter i sognet, brødre og søstre, som lever denne kristne indvielse. Gradvist begynder tegnene på tro og kærlighed til fjenden at vise sig blandt dem. Dette moralske mirakel vil kalde dem, der er langt væk, til et møde med Jesus Kristus. Og det kristne kommunitet vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker.

KOMMUNITETER AF KOMMUNITETER SOGN

“I gør ikke kun apostolat, fordi I er, hvad I er, i en opmuntring til at genopdage og genvinde sande, autentiske, effektive kristne værdier, der ellers kunne forblive næsten fortyndede i det almindelige liv. Nej! I bringer dem frem i forgrunden, I får dem til at dukke op, og I giver dem en virkelig eksemplarisk moralsk pragt, fordi I på denne måde, med denne kristne ånd, lever dette neokatekumenale kommunitet….

Hvilken glæde og hvilket håb I giver os ved jeres tilstedeværelse og jeres aktivitet! Vi ved, at I i jeres kommuniteter arbejder sammen om at forstå og udvikle jeres dåbs rigdom og konsekvenserne af jeres tilhørsforhold til Kristus…

At leve og fremme denne opvågnen er, hvad I kalder en form for “post-dåb”, der vil være i stand til at forny de kristne kommuniteter i dag med de modnende og uddybende effekter, der blev realiseret i ur kirken siden forberedelsesperioden til Dåben….

I realisere det bagefter: før eller efter, vil jeg sige, er sekundært. Faktum er, at man ser på ægtheden, fylden, sammenhængen, oprigtigheden i det kristne liv.”

Hellig Paulus VI, 8. maj 1974

“Kirkens praksis og norm har indført den hellige vane at døbe nyfødte og lade dåbsritualet koncentrere sig liturgisk om den forberedelse, der i de tidlige tider, hvor samfundet var dybt hedensk, gik forud for dåben, og som blev kaldt katekumenatet. Men i nutidens sociale miljø er det nødvendigt at integrere denne metode med undervisning, med en indvielse i den kristne livsstil efter dåben, det vil sige med religiøs assistance, med praktisk træning i kristen troskab, med en effektiv indsættelse i de troendes fællesskab, som er Kirken….

Dette er genfødslen af navnet “katekumenat”, som bestemt ikke ønsker at ugyldiggøre eller mindske betydningen af den gældende dåbsdisciplin, men snarere at anvende den med en gradvis og intensiv metode til evangelisering, som på en vis måde minder om og fornyer katekumenatet fra andre tider. De, der er blevet døbt, har brug for at forstå, at genoverveje, at værdsætte, for at støtte den uvurderlige formue af det modtagne sakramente”.

Hellig Paulus VI, 12. januar 1977


VANDRENDE KATEKISTER

En af de vigtigste karismer eller frugter af Vandringen er vandrende katekister. Takket være dem har den spredt sig til de fem kontinenter. Det internationale team, der er ansvarligt for Vandringen, sammensætter hold af vandrende katekister – som regel bestående af en præst, et ægtepar og en cølibatær; eller en præst, en mandlig cølibatær og en kvindelig cølibatær – der sendes til nationerne for at indlede og vejlede i realiseringen af den Neokatekumenale Vandring.

Kiko Argüello, Carmen Hernández og F. Mario Pezzi i Korazim

Vandrende katekister, også kaldt itineranter, svarer således på anmodninger fra fjerne bispedømmer: det internationale team inviterer brødre og søstre i Vandringen til at stille sig til rådighed for at blive sendt til en hvilken som helst del af verden, og de, der føler sig kaldet af Gud, tilbyder sig frit.

Itineranterne modtager denne mission ved katekist møder, hvor det team, der er ansvarligt for Vandringen, eller et andet team udpeget af det, kontrollerer tilgængeligheden og koordinerer itineranternes aktivitet i en dynamik af “systole og diastole”, efter Herrens eksempel, der sendte sine apostle på mission og derefter samlede dem på et afsides sted for at lytte til de undere, som Helligånden udførte med dem.

Itineranterne forbliver knyttet til sit sogn og sit kommunitet, som han eller hun regelmæssigt vender tilbage til for at deltage i dets liturgier. Desuden accepterer vandrende katekisten at leve sin mission i usikkerhed og er fri til at afbryde den når som helst og informere biskoppen ad quem og det team, der er ansvarligt for Vandringen.


MISSIONÆRE KARISMER OG INDVIET LIV

I de forskellige former for evangelisering, som Vandringen udfører, er tilstedeværelsen af cølibatære mænd og kvinder med et missionerende kald nødvendig for at støtte, ledsage og evangelisere både i missio ad gentesog holdene af itineranter, såvel som i seminarierne og sognene. Af denne grund sendes mænd og kvinder, der lever denne trosrejse og føler Guds kald til at give deres liv til nyevangeliseringen, til de internationale katekist møder.

Siden begyndelsen af den Neokatekumenale Vandring har hundredvis af piger, der var i gang med den kristne indvielse, følt et kald til det gudviede liv og er trådt ind i forskellige klostre over hele verden.


BISPEDØMME-MISSIONÆRSEMINARIER REDEMPTORIS MATER

Den 26. august 1986 modtog Johannes Paul II med begejstring Kikos, Carmens og fader Marios forslag om at oprette et bispedømme-missionærseminarium i Rom til uddannelse af præster til den nyevangelisering og gav kardinal Ugo Poletti, Hans Helligheds stedfortræder, opgaven med at oprette det.

Siden da er der blevet oprettet 122 seminarier, som har tre grundlæggende karakteristika: de er bispedømmelige, missionær og internationale. I den akademiske, menneskelige og åndelige uddannelse på disse seminarier indgår en periode med missionær evangelisering, og når de er ordineret som præster – efter et par års arbejde i sognene – giver bispedømmets biskop dem lov til at rejse ud for at tjene i de forskellige former for mission, der udføres af den Neokatekumenale Vandring, som fastlagt og godkendt af Vatikanet i Statutterne.

Seminaret er oprettet af bispedømmets biskop og byder unge mennesker velkommen, som har opdaget deres kald gennem den neokatekumenale kristne indvielsesrejse. På seminariet er den kristne dannelse gennem den Neokatekumenale Vandring i kommunitetet et specifikt og grundlæggende element i dannelsesrejsen.

I de følgende år har adskillige biskopper fulgt Den Hellige Faders eksempel ved at åbne andre seminarier.

Fra 1990, året for de første præstevielser, og frem til i dag er omkring 2.380 præster blevet præsteviet på Redemptoris Mater seminarierne. På nuværende tidspunkt er der 2.300 unge mænd, der forbereder sig til præstevielse.


FAMILIER I MISSION

I 1985 præsenterede Kiko, Carmen og fader Mario et projekt for Johannes Paul II – som blev modtaget med stor entusiasme fra hans side – om at re-evangelisere Nordeuropa ved at sende missionærfamilier ledsaget af en præst. I 1986 sendte paven de første 3 familier: en til Nordfinland, en til Hamborg (Tyskland) og den tredje til Strasbourg (Frankrig). I 1987 blev de første 3 familier sendt til de såkaldte “pueblos jóvenes” (unge landsbyer) i Latinamerika.

Den 30. december 1988 ankom Johannes Paul II med helikopter til det internationale center for den Neokatekumenale Vandring i Porto San Giorgio for at sende 72 familier ud over hele verden. “Hellige Guds Kirke, du kan ikke udføre din mission, du kan ikke opfylde din mission i verden, hvis ikke gennem familien og dens mission”. “Den hellige familie er intet andet end dette: den menneskelige familie i guddommelig mission. Familien på mission, Treenigheden på mission. I skal hjælpe familien, I skal beskytte den mod al ødelæggelse”, sagde Johannes Paul II den dag.

Siden da er næsten 1.800 familier blevet udsendt af de sidste paver til de fem kontinenter for at evangelisere med deres vidnesbyrd om det kristne liv i billedet af den hellige familie fra Nazareth og gennem forskellige missionsopgaver.

Det er familier, som efter mange års oplæring efter dåben, mange af dem genopbygget, er taknemmelige for det frelsesværk, som Gud har udført i dem. Disse familier, de fleste af dem med flere børn, tilbyder at tage på mission og forlader komforten på deres hjemsted. De tager på mission der, hvor biskopperne ser et behov for en kristen families vidnesbyrd, lever og slår rod i de lokale kirker og udfører forskellige evangeliserende opgaver og deltager i etableringen af nye kristne kommuniteter.

I Statutten for Vandring står der, at realiseringen af Den Neokatekumenale Vandring kan hjælpes på vej af missionerende familier, som på biskoppernes anmodning etablerer sig i afkristnede områder, eller hvor en “implantatio ecclesiae” er nødvendig (Art. 33 [Familier i mission], Statutter for Den Neokatekumenale Vandring, 11. maj 2008).


MISSIO AD GENTES

I 2006 indviede Benedikt XVI denne nye form for evangelisering ved at udsende de første 7 missio ad gentes. Hver af dem består af en præst, ledsaget af 4-5 familier med flere børn. På biskoppens anmodning får familien mandat til at evangelisere afkristnede eller hedenske områder med den mission at gøre det kristent kommunitet nærværende, hvor “de er fuldkommen ét, så verden kan tro”.

Johannes Paul II antydede på det sjette symposium for europæiske biskopper i 1985, at det var nødvendigt at vende tilbage til den første apostoliske model for at reagere på sekulariseringen af Europa.

Mission på torvet Evangelisering

Således mødtes disse missio ad gentes, i efterligning af domus ecclesiae, i huse blandt de udøbte og de fremmedgjorte.

Tolv år efter den første udsendelse er resultatet, at mange fremmedgjorte og hedenske mennesker, som aldrig havde været i en kirke før, slutter sig til disse kristne kommuniteter og begynder en omvendelsesrejse eller vender tilbage til troen.

Disse kommuniteter – som ikke udgår fra et helligt atrium, men lever midt i verden – udgør en sand “hedningernes gårdsplads, hvor mennesker kan nærme sig Gud uden at kende ham”, som Benedikt XVI påpegede i sin tale til den romerske kurie i 2009.

Et ekstraordinært element i denne erfaring er frugterne af fællesskab og enhed i selve familien, mellem forældre og børn.

Den 18. marts 2016 sendte pave Frans 250 familier af sted for at danne 50 nye missio ad gentes på de fem kontinenter. Under dette møde forklarede Frans selv, hvad denne missionsform består af: “Missio ad gentesdannes efter anmodning fra biskopperne i de bispedømmer, de er bestemt for, og består af 4-5 familier – de fleste af dem med mere end fire børn – en præst, en ung mand og to søstre. De udgør alle et kommunitet, hvis mission er at give de tegn på tro, der tiltrækker folk til Evangeliets skønhed,” sagde han.

Pave Benedikt XVI sendte fra 2006 til 2012 58 missio ad gentes, og pave Frans har sendt 128.

Den 5. maj 2018, ved det internationale møde i Tor Vergata i anledning af 50-året for fødslen af det første kommunitet af Vandringen i Rom, sendte pave Frans 34 nye missio ad gentes.

Antallet af familier i Vandringen, der er på mission for den nye evangelisering, er 1.668, med omkring 6.000 børn, i 108 lande på 5 kontinenter, inklusive 216 missio ad gentes i 62 nationer.


KOMMUNITETER I MISSION

Ved mødet med Benedikt XVI i Peterskirken den 10. januar 2009, i anledning af 40-året for fødslen af det første neokatekumenale kommunitet i Rom, sendte den hellige fader de første 15 kommuniteter til Roms periferi.

Disse kommuniteter var klar til at forlade deres sogne – hvor de allerede havde gennemført den Neokatekumenale Vandring – for at tage på mission til vanskelige områder i periferien på invitation fra sognepræsterne. Det var nedslidte områder med megen vold, stoffer, ødelagte familier, nyankomne indvandrere….

Udsendelse af Missio Ad Gentes fra Sank Peter

Da Kiko præsenterede denne nye mission, påpegede han, at “Vandringen ender med at forkynde Evangeliet i hele verden”. “En af de største nyheder er, at hele kommunitetet tager på mission. Ikke bare nogle få brødre, men hele kommunitetet. Det er en stor nåde og noget vidunderligt, at Gud sender jer på denne mission. Det er fantastisk at kunne tage afsted, at Herren giver jer en mission; at dø i missionen, at blive gammel i missionen”.

I sin encyklika Evangelii Gaudium taler pave Frans om en Kirke, der “går ud”, og udtrykker behovet for at evangelisere de territoriale og eksistentielle periferier: “… at gå ud til verden”.

Bispedømmet Madrid, hvor Vandringen blev født og er til stede i 45 sogne med 221 kommuniteter, har også denne erfaring. I 2011 sendte den daværende ærkebiskop af Madrid, kardinal Rouco Varela, de første 10 kommuniteter på mission.

Den nuværende ærkebiskop i Spaniens hovedstad, kardinal Carlos Osoro Sierra, udsendte på et møde den 22. marts 2015 8 nye kommuniteter. I Madrid er der i alt 18 communitates in missionem.

Den 5. maj 2018 sendte pave Frans, i anledning af 50-året for fødslen af Vandringens første kommunitet i Rom, ved et stort møde i Tor Vergata 25 kommuniteter i mission ud til forskellige sogne i Rom for at støtte og styrke det kristne liv i de mest udsatte sognefællesskaber.

I dag, i dette Jesu ‘går’, er der stadig nye scenarier og udfordringer for Kirkens evangeliserende mission til stede, og vi er alle kaldet til denne nye missionære ‘udvandring’. Hver kristen og hvert kommunitet vil finde ud af, hvilken vej Herren beder dem om, men vi er alle inviteret til at tage imod dette kald: at forlade vores egen komfort og turde række ud til alle de periferier, der har brug for Evangeliets lys.”


VANDRINGENS ETAPER

Den Neokatekumenale Vandrings etaper

NY ÆSTETIK


IKONOGRAFI OG GLASMOSAIK

Glasmosaik Almudena Domkirke Madrid

MALERIER I DEN NEOKATEKUMENALE VANDRING

Kiko Argüello studerede billedkunst på Academia de S. Fernando i Madrid og modtog i 1959 den ekstraordinære nationale pris for maleri. I 1960 grundlagde han sammen med skulptøren Coomontes og glasmageren Muñoz de Pablos gruppen for forskning og udvikling af sakral kunst “Gremio 62”. De afholdte udstillinger i Madrid (Nationalbiblioteket), og han repræsenterer Spanien, udpeget af ministeriet for kulturelle relationer, på verdensudstillingen for hellig kunst i Royan (Frankrig) i 1960. I Holland udstillet han nogle af sine værker (Galleri “Nouvelles images”).


MYSTISKE KRONE

Malerier Almudena Domkirke Madrid

“Kun en ny æstetik vil redde Kirken”. Billederne i denne “mystiske krone” har til formål at berøre dybderne i ånden hos de troende, der betragter dem. Deres formål er at hjælpe mennesket til at rejse sig op mod Gud. Disse billeder virker i den kristnes sjæl som ved Forklarelsen, hvor apostlene opfattede udstrålingen af det guddommelige lys på Tabor-bjerget. Ligesom ham lytter de til Guds ord, og især i liturgien ønsker disse billeder på en direkte, umiddelbar og mere følelsesmæssig måde at hjælpe de troende med at blive åndeligt forvandlet. Johannes Damascener, som forsvarede ikonerne mod ikonoklastiske kræfter og blev udråbt til doktor af den universelle Kirke af pave Leo XIII, sagde: “Jeg har set Guds menneskelige billede, og min sjæl er blevet frelst”.

Må Kristi Hellige Ansigt hjælpe jer til at være vidner om hans kærlighed.

Kiko Argüello.


ARKITEKTUR

ARKITEKTUR I DEN NEOKATEKUMENALE VANDRING

Helligeste Sakramente Kapel Domus Galilaeae

Gennem historien har Kirken altid set denne forbindelse mellem skønhed og evangelisering, og Kirken har altid været den største bidragyder til skønhed. Alt afspejler Kristi skønhed og skønheden i kommunitetet og det broderlige fællesskab. Evangeliseringen af de slaviske folkeslag skete i høj grad gennem skønheden i liturgien, ikonerne og sangene. Det er først i de senere år, at der selv inden for Kirken synes at herske en funktionel vision, som reducerer de steder, hvor kommunitetet lever og samles, til rene mødelokaler.

Men det er netop i dag mere end nogensinde, at det er nødvendigt og presserende, at Kirkens strukturer bliver fornyet. Svaret på den globale landsby, på storbyen, på monokulturen er et sogn, der bliver en “himmelsk landsby”: en mere menneskelig social model, der er i stand til at åbne rum for kærlighedens nye civilisation, en eukaristisk forsamling, der fremmer de troendes aktive deltagelse, en virkelighed med kommuniteter af kommuniteter med et katekumenium, der består af smukke liturgiske sale til fejringer i små kommuniteter.

Værker designet af Kiko inden for den nye æstetik kan findes på alle fem kontinenter: Redemptoris Mater-seminarier, nye sogne, katekumener, sale til kommuniteternes liturgier osv.


SKULPTUR

SKULPTUR I DEN NEOKATEKUMENALE VANDRING

Bjergeprædiken - Skulptur

Dostojevskij, “Skønhed vil redde verden”. Skønhed er, som I ved, en transcendental del af væsen, sammen med det gode og sandheden. For som Sankt Thomas siger, så er al virkelighed én, den er sand, den er autentisk. Men jeg kan godt lide at relatere skønhed til nydelse. Æstetiske følelser, skønhed, giver os nydelse, det giver os en følelse. Så Gud har på en måde skabt naturen. Han, som skabte naturen, gjorde den smuk for at give os nydelse.

Nydelse er relateret til kærlighed. Og det er interessant for mig som maler, der har studeret harmoniens love, at alt i naturen er relateret og er en funktion af skønhed. Ikke alt er skønhed, i en vis forstand, men harmoniens love er i et forhold mellem stof, form… Det er pudsigt, at den videnskab, der studerer forhold, er matematik, og derfor er der i harmoni en hel række ligninger, der er af matematisk type. I kunsten talte Platon allerede om skabelsens og matematikkens geometri. I kunsten, hvad enten det drejer sig om maleri, skulptur, musik eller poesi, er alt i forhold til hinanden, forhold, der er harmoniske.

Helligeste Sakramente Domus Galilaeae

Det matematiske forhold, der findes mellem harmoni, findes også i tid, det findes i musik. Musik er meget vigtig, fordi den lærer os skønhed i tid. Hver tone værdsætter den følgende tone i tid, i maleri værdsætter hvert materiale, hver glathed, hvert materiale, hvert design, det andet. For eksempel begynder Beethovens fjerde med en dissonans. Det er vidunderligt. I tiden, for at værdsætte tiden, lad os sige, at der er … Lad os ikke sige poesi, ord, skulptur. For eksempel har Henry Moore, en engelsk skulptør, studeret menneskeknogler, og han har set, at menneskets knogler… Lårbenets hulrum er perfekt. Dette hulrum er perfekt til en artikulationsfunktion, og på samme tid er det æstetisk, maksimalt. At lave en æstetisk, smuk kurve er meget vanskeligt. Kurven på en sæls hals er vidunderlig. Da dyr er beslægtede, er det ikke en hvilken som helst kurve, der er æstetisk. Moore tager disse hulrum, studerer dem og laver en skulptur af kurver, fordi en kurve af en bestemt type svarer til en fremspringende del af en anden type for at være æstetisk, fordi alt er relateret.

Så lad os sige, at der i æstetik er en dyb hemmelighed, som er kærlighed.

Kiko har designet mange genstande til liturgien: kalke, patener, røgelseskar, bibelomslag, klæder … samt mange skulpturer: Bjergprædikenen, Johannes Paul II, Jesus Kristus korsfæstet, osv.


BØGER

BIOGRAFISKE NOTER – CARMEN HERNÁNDEZ

 Købe
Carmen Hernández. Bibliografiske noter af Aquilino Cayuela.

I disse biografiske noter vil I se en enestående kvinde, meget vigtig for Kirken, forelsket i Kristus, Skriften og Eukaristien. Hun var helt klar over, at den mission, Gud havde givet hende, var at støtte, forsvare og korrigere mig til gavn for den Neokatekumenale Vandring.

Jeg takker Gud for Carmen, som altid fortalte mig sandheden, konstant. Hun var en dyb, autentisk og fri kvinde i sit forhold til alle. Hun var meget intelligent. Hun elskede Kristus og Kirken og paven over alt andet.

Vi tror, at Carmen er hos Herren, hun er allerede til fest. Disse biografiske noter er ikke kun til brødrene og søstrene i Vandringen, men til hele Kirken, for at gøre en ekstraordinær kvinde kendt, som levede troen i en heroisk grad, Carmen Hernández! (Kiko Argüello).

Den første officielle biografi om Carmen Hernández blev udgivet. Femårsdagen for Carmen Hernández’ død, den 19. juli 2021, faldt sammen med udgivelsen af hendes første officielle biografi, forfattet af professor og doktor i filosofi Aquilino Cayuela og udgivet af Biblioteca de Autores Cristianos (BAC).


KERIGMA. I SLUMMEN MED DE FATTIGE

 Købe

“Det var på opfordring af kardinal Canizares, at jeg begyndte at skrive denne bog, for han fandt det vigtigt, at jeg fortalte noget om, hvad Herren gjorde med os i slummen sammen med de fattige. Desuden vil jeg udgive et kerygma, som kunne hjælpe synoden om nyevangelisering, særlig med hensyn til kateketisk indhold og menneskesyn”. Kiko Argüello.

Kardinal Cañizares: “Bogen er en sand gave fra Gud. Den stimulerer og fornyer troen, fordriver angst og frygt og giver mod”.

Kardinal Schönborn: “I denne katekese sammenfattes på imponerende vis hele Evangeliets forkyndelse”.


NOTATER 1988-2014

 Købe

“I næsten tredive år har jeg skrevet i notesbøger, sporadisk og uregelmæssigt og uden en specifik hensigt, nogle tanker, refleksioner, maksimer, minder, overvejelser, notater, enetaler, bønner osv., som er opstået i mig under den mission med evangelisering og katekese, som Herren har kaldet mig til i Kirken, sammen med Carmen Hernández og fader Mario Pezzi. Hvis disse notater hjælper nogen, velsignet være Gud”.

“Bogen består af små litterære stykker, som kan læses uden nogen forbindelse til den foregående eller den følgende. De er refleksioner på baggrund af en begivenhed, en oplevelse eller et møde; de er åndelige meddelelser eller fordømmelser; interpellationer eller opfordringer til håb, som læseren føler sig berørt af: nogle gange er de dristige betroelser, der udspringer af forfatterens sjæl; andre gange er de en slags hymne eller salme, af brændende bønner og levende taksigelser til Gud. Ud fra de data, der findes i de små skrifter, kan man på en måde følge den historiske tråd fra 1988 til 2014. De er forenet af forfatterens troshistorie og den Neokatekumenale Vandring mere end af tematisk udvikling, selvom meget af indholdet i den specifikke karisma er spredt. Det er en historie fuld af glæder og lidelser; forfatterens kamp for trofast at udføre den mission, han har modtaget fra Gud, er gennemsigtig” († Mons. Ricardo Blázquez Pérez, kardinal ærkebiskop af Valladolid).


DAGBØGER 1979-1981

 Købe
DAGBØGER 1979-1981

“Det regner, men dagen gryr fredfyldt. Jesus, jeg er forbløffet. Jeg takker dig. Lidelsen har lagt barmhjertighed i mit hjerte. Tak, Jesus. Fred, glæde …”. Carmen Hernández, De faldnes dal – Madrid, 27. januar 1979.

“Halvtreds år uden at stoppe et øjeblik, med rejser, med scrutinium, med besøg i så mange kommuniteter i Madrid, Zamora, Barcelona, Paris, Rom, Firenze, Ivrea… At lytte og lytte til hver broder om hans liv, hans lidelser og hans historie, belyse det ved troens lys, af Vor Herre Jesu herlige kors. Jeg tror, I har ret til at kende Carmens hjerte, hendes enorme kærlighed til Jesus Kristus. Hun sagde hele tiden: “Min Jesus, jeg elsker dig, jeg elsker dig. Kom, kom, hjælp mig” (Kiko Argüello).


DEN NEOKATEKUMENALE VANDRING

Den Neokatekumenale Vandring - Pavernes ord

Pavernes ord: Paul VI, Johannes Paul II, Benedikt XVI og Frans.

De første apostle gik i små evangeliseringshold rundt i synagogerne og forkyndte den Gode Nyheder: Gud har oprejst sin tjener Jesus, ham, vi har fornægtet, da han bad om nåde fra en morder; ham, der døde uden modstand, uden at gøre modstand mod det onde, idet han elskede sine fjender, tilgav dem (“tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør”); ham, der tilbød det onde, de påførte ham – tortur og korset – som bevis på, at hans kærlighed var større end døden, og at han ikke ophørte med at elske dem, selv om de tog hans liv: Gud har oprejst ham fra de døde, og i dag er han i live for at tilgive denne og enhver anden forbrydelse.

“Vores tid har brug for igen at begynde at opbygge Kirken, næsten, psykologisk og pastoralt, som om den begyndte igen, fra bunden, så at sige, for at regenerere sig selv” Paul VI, tale fra onsdag den 4. august 1976.


SANGE I DEN NEOKATEKUMENALE VANDRING

Sangehæfte Han er Opstanden

Revideret af bispedømmets neokatekumenale center i Madrid. Salmebogen er udgivet i forskellige farver for at skelne mellem de forskellige etaper i Vandringen. Kantor bør vælge sangene i henhold til det trin i Vandringen, som deres kommunitet befinder sig på, og vente på, at kateketerne videregiver sangene fra de forskellige samvær og etaper i Vandringen, så brødrene og søstrene kan forstå betydningen af hver sang.


ORKESTER

Den Neokatekumenale Vandringens Symfoni Orkestre blev grundlagt som en tjeneste for den Neokatekumenale Vandring til evangelisering gennem musik.

Den Neokatekumenale Vandringens Orkestra