Paziņojums

Pirmdien, 25. oktobrī, Madrides Francisco de Vitoria katoliskā universitāte, kurā mācas pāri 8.000 studentiem, ieģērbs Kiko Arguello (Neokatehumenālā Ceļa iniciatoru kopā ar Carmen Hernandez) un rabīnu David Rosen (starptautiskā “American Jewish Commitee” reliģisku jautājumu direktors) ar “Honoris causa” grādu par ieguldījumu ebreju-katoļu dialogā. Abi divi veicināja vēsturisko tuvošanos starp ebrejiem un kristiešiem, kā nekad līdz šīm nebija noticis.

Šis pasākums nav tikai Kiko nopelns, bet arī Carmen Hernandez daudz ir darījusi kā kristīgas iniciācijas iniciatori. Tieši pēdējā pusgadsimtā viņi pieveda tūkstošus katoļu no visas pasaules pie kristīgas ticības ebrejisko sakņu atklāšanas no jauna. No šī atklājuma ir piedzimusi liela mīlestība uz mūsu vecākajiem brāļiem un vecākiem ticībā, uz Izraēla tautu. Tajā sakarā simti ortodoksālo rabīnu atbildēja ar vēsturiski nozīmīgu deklarāciju par kristietību, kā Dieva derību ar tautām. Lai saprastu šī akta īsto jēgu mazliet jāuzlūko vēsture.

1964. gadā Kiko un Carmen vidē, Madrides perifērijā, Palomeras Altas rajonā, izveidojas kopiena. Tās sastāvdaļa, galvenokārt, bija visnabagākie visās nozīmēs. Kiko, kurš nāca no eksistenciālisma pieredzes, caur nevainīgo ciešanām, redzēja pravieša Izaija aprakstīto Kunga kalpu “kura priekšā aizklāj vaigu”. Pateicoties Carmen, kuri sava dzīvē bija atklājusi Pashālo noslēpumu, izcēla ar lielu spēku augšāmcelšanos: Jēzū Kristū ir katras ebreju liturģijas gaidīšanas piepildījums, uzvāra pār nāvi. Carmen vienmēr noradīja, ka II Vatikāna koncila liturģiskā un teoloģiskā atjaunojuma centrā ir Pashalais noslēpums un atgriešanos pie sākotnējiem avotiem, t.i. pie Izraēla noslēpuma . Tādēļ ir nepieciešams lasīt Rakstus, gan Veco gan Jauno Derību, Pashalā noslēpuma, Izraēla tautas vēsturiskā, ģeogrāfiskā, liturģiskā un morālā konteksta gaismā.

Ebreju garīgā mantojuma atklāšanā no jauna katra Jēzus darbībā un Izraēla pastāvīga pestījoša un eshatoloģiskā loma, kopā ar augšā minēto pieredzi, sāka veidoties katehumenālā tipa ceļš, kas gatavotu dievišķas dzīves dāvanu jau attēlotu Kalna sprediķī. Monsinjors Casimiro Morcillo, toreizējais Madrides arhibīskaps, uzaicināja Kiko un Carmen ievest šo Ceļu visās draudzēs.

No šiem apslēptiem sākumiem Ceļš izplatās pamazam pa visu pasauli palīdzēdama no jauna atklāt kristietību izdzīvojamu kristīgajā kopienā, ne kā moralismu, bet kā dāvanu, kas īstenojas Dieva Vārdā un sakramentos, kas nodod dievišķo dzīvi, miesas sirdi un ir visu Izraēla apsolījumu piepildījums.

2010. gadā Kiko sakomponēja simfoniju par nevainīgo ciešanām un 2011. gadā Starptautiskajā centrā “Domus Galilaeae”, uz Svētību kalna (Galilēja, Izraēls), tika prezentēta Amerikas bīskapiem un dažiem rabīniem. Reakcija bija ļoti labvēlīga un Kiko ierauga tās svarīgumu, ka “caur mūziku jāiepazīstina Ņujorka ar šo mīlestības saikni ar ebreju tautu, ko Dievs mums ir devis “. 

2012. gadā šī simfoniska lūgšana un cieņas apliecība sakara ar ebreju tautas ciešanām par Shoah un par katra nevainīga ciešanām tika izpildīta “Lincoln Center New York” 3.000 ebreju, kardinālu un rabīnu klātbūtnē.

Camino Neocatecumenal inauguración de la biblioteca de la Domus Galiea Carmen Hernández y el rabino David Rosen

Tajā pasākumā Rabīns  Yitz Greenberg atzina Kristietību ne kā elkdievību, bet kā Dieva būtisku iejaukšanos, lai nestu Toras pazīšanu pagāniem. Ir pagajuši pāri 3150 gadiem kopš Svētais noslēdza derību ar Izraēla tautu. Derību pasaules atpirkšanai. Gandrīz 2000 gadi, kopš Mīlestības Dievs atvēra šo derību tautu atpestīšanai caur Kristietību. 2000 gadu Dievs gaidīja un cerēja, ka derību tautas sadarbosies kopā.

Šī revolucionāra deklarācija sagatavoja tikšanos Aušvicā, daudzu rabīnu, bīskapu un ticīgo klātbūtnē, kur bija izpildīta simfonija. Kiko iesāka ar šiem vārdiem: “Esmu iegājis vienā no šīm nometnes mājām, nometos ceļos, atvēru Rakstus un atvērās lūk šī vieta: “Rabīns pajautāja mūsu Kungam Jēzum: Mācītāj, kurš ir pirmais Likuma bauslis? Kristus atbildēja: ‘Shemà, Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Kungs ir viens: mīlēsi Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu prātu, ar visiem saviem spēkiem un tuvāko kā sevi pašu. Rabīns: Tu labi saki, Mācītāj, ka mīlēt Dievu ar visu sirdi un tuvāko kā sevi pašu ir pirmais un vislielākais no visiem baušļiem. Kad rabīns šo pateica Jēzus atbildēja: Tu neesi tālu no Dieva Valstības.’ Tad jūs visi, rabīni, kuri esat atnākuši uz Aušvicu un mīlat Shema: neesat tālu no Dieva Valstības.”

2015. gadā pēc dažu rabīnu lūguma starp kuriem Rosenbaum (no Ņujorkas), Rosen (no Izraēla) un Greenberg,tika organizēta tikšanos Domus Galilaeae starp rabīniem bīskapiem un ceļojošiem katehistiem. Rosen uzrunādams klātesošos Ceļa brāļus teica, ka tajā mūzikā, viņam esot intuīcija, ka “jūs zināt, kas mums izraisa ciešanas”.

Camino Neocatecumenal convivencia obispos 2007

Rabīns Broadman bija aizkustināts, viņš redzēja, ka tajā vienotības un mīlestības pasākumā starp rabīniem un kristiešiem bija kopīgi nodziedāts Shema. Tā ir zīme, ka Mesija drīz nāks: «Bībele mums sāka, ka kad Mesijai būs jāatnāk, pasaule būs pilna ar Visvarenā pazīšanu. Es jums saku: paldies, paldies! Ebrejiem un kristiešiem, kuri kalpojām Visvarenajam, tam pašam Visvarenajam, ir vairāk kas kopīgs nekā atšķirīgs. Mums jāsludina no jumtiem, ka Mesija drīz nākšot. Kad es saku, ka es satiekos ar kristiešiem man saka: “Vai tu esi traks?” Visiem jāzina, ka tas notiek, lai mēs būtu gatavi Mesijas atnākšanai.»

Kiko toreiz teica: “Šeit ir kāda neskaidrība, jāpasaka, ka kaut kas sākas. Vai tas ir Mesija tuvošanos? Mēs domājām, ka sinagoga uztur Baznīcu. Tas ir īstais olīvkoks un mēs esam tajā iepotēti. Ebreji ir izvelēta tauta, viņiem ir derība, apsolījumi, Tora utt… Sv. Pāvils saka, ka Dievs atdevis visu savai tautai, bet tautām (goyyìm) nebija nekas, tikai grēki, naids un kari, tomēr viņš varot nest šo Toru goyyìm. Koncils noradīja uz jaunu virzienu attiecībās starp ebreju tautu un Katoļu Baznīcu, bet jā nes priekšā Koncils, jo ļoti daudz nav sapratuši, ļoti mazs, kas pazīst “Nostra Aetate”. Šajā cīņā, šajā pašreizējā vēsturiskā situācijā, manuprāt, mums jāpalīdz cits citam, kristiešiem un ebrejiem. Mums jāvienojas Dieva gribas pildīšanā, lai atpestītu un glābtu šo sabiedrību.”

2017. gadā rabīni prasīja atkal satikties Domus Galilaeae mājā un simti no tiem parakstīja oficiālo deklarāciju: “Pēc gandrīz diviem nelabvēlības tūkstošgadēm, mēs ortodoksālie rabīni, kuru rīcībā Izraēlī, ASV un Eiropā ir kopienas, institūcijas un semināri, atzīstam, ka kristietība nav nejaušība, nedz kļūda, bet dievišķs panākums un dāvana tautām… Mēs vairs neesam ienaidnieki, bet partneri izdzīvošanai un cilvēces labklājībai… Ebreji un kristieši ir Kunga aicināti būt par partneriem mīlot.”

Šī ir vēsture, kura šodien tiek atzīta, starp šiem diviem derības tautu pārstāvjiem,

Camino Neocatecumenal Cartel Sinfonía El Sufrimento de los Inocentes Kiko Argüello
Share: