PĀVESTA FRANCISKA «REGINA COELI» LŪGŠANA 11-V-2014

PĀVESTA FRANCISKA «REGINA COELI» LŪGŠANA 11-V-2014

Francisks

Dārgie brāļi un māsas, labdien!

Evaņģēlists Jānis šajā IV. Lieldienu laika svētdienā rāda Jēzus Labā Gana attēlu. Kontemplēdami šo Evaņģēlija lappusi varam saprast, kādas bija Jēzus attiecības ar saviem mācekļiem. Tas attiecības ir balstītas uz maiguma, uz mīlestības, uz savstarpēju atzīšanos un uz neizmērojamas dāvanas apsolījuma. Jēzus saka: “Es esmu atnācis, lai jums būtu dzīvība un lai tā būtu pārpilnībā.” (Jņ 10, 10) Tādas attiecības ir attiecību starp kristiešiem un cilvēcisko attiecību modelis.

Daudzi pat šodien, līdzīgi kā Jēzus laikos, tiecas būt par mūsu eksistences “ganiem”. Bet tikai augšāmcelošais ir īstais Gans, kurš dod dzīvību pārpilnībā. Aicinu visus uzticēties Kungam, kurš mūs vada. Bet ne tikai vada: viņš iet līdzi, iet kopā. Klausīsimies Viņa Vārdu ar atvērto prātu un sirdi, lai tā mēs barotu savu ticību, apgaismotu savu apziņu un mēs sekotu Evaņģēlija mācībai.

Šajā svētdienā lūdzamies par Baznīcas ganiem, par visiem bīskapiem, ieskaitot Romas bīskapu, par visiem priesteriem, par visiem! Īpaša veidā lūdzamies par jaunajiem Romas diecēzes priesteriem, ko iesvētīju pirms kādu laiku Sv. Pētera bazilikā. Apsveicu šos 13 priesterus! Lai Kungs palīdz mums, ganiem, būt uzticīgiem mūsu Skolotājam un ar gudrību un gaismu vadītu uzticēto Dieva tautu. Jūs arī, lūdzu, palīdziet mums. Palīdziet būt par labiem ganiem. Reizē lasīju brīnišķīgu stāstu par kā Dieva tauta palīdz bīskapiem un priesteriem būt par labiem ganiem. Tas ir Sv. Cezara no Arlesa rakstiem, viens no pirmo gadsimtu Baznīcas tēviem. Viņš stāstīja, kā Dieva tautai jāpalīdz ganam un devā šādu piemēru: kad teliņam gribās ēst iet pie govs, pie mātes, lai tā dotu padzert pienu. Govs ne uzreiz to spēj dot, bet izskatās, ka viņa patur pienu sev. Un ko tad dara teliņš? Ar degunu klauvē govs krūti, lai dabūtu pienu. Cik skaists tēls! Šis svētais saka: “Tā jums jārīkojas ar saviem ganiem: jums jāklauvē viņu durvis, viņu sirdis, lai viņi dotu jums doktrīnas pienu, žēlastības un vadības pienu.” Es jūs lūdzu, traucējiet saviem ganiem, nedodiet viņiem mieru, lai mēs varētu dot doktrīnas pienu, žēlastības un vadības pienu. Trauciet! Domājiet par šo skaisto teliņa tēlu, kas traucē savai mātei gaidīdams saņemt barību.

Līdzinoties Kristum, katrs Gans “reizēm stāsies ganampulka priekšā, lai paradītu ceļu un uzturētu tautas cerību. Brīžiem ganam jābūt priekšā, citreiz viņš būs pa vidū un dažos apstakļos viņam būs jāiet aizmugurē, lai palīdzētu atpalikušajiem” (Apust. pamudinājums Evangelii gaudium, 31). Lai visi gāni ir šādi! Un jūs nelieciet mierā viņus, bet lai viņi sniedz jums doktrīnas un žēlastības vadību.

Šī svētdiena ir Pasaules lūgšanu par aicinājumiem svētdiena. Šī gada izziņā atgādināja, ka “katrs aicinājums prasa izceļošanu no paša sevis, lai virzītu savu eksistenci uz Kristu un viņa Evaņģeliju.” (Nr.2) Tāpēc aicinājums sekot Jēzum ir aizraujoša un prasīga. Lai īstenotos nepieciešama dziļa draudzība ar Kungu, dzīvot no Viņa, Viņam.

Lūgsimies lai šajā laikā daudzi jaunieši sadzird Kunga balsi. Bieži vien tas balss pazust starp daudzām citām balsīm. Lūgsīmies par jauniešiem, varbūt šodien šeit atrodas kāds, kas jūtās Kunga aicināts uz priesterību. Lūgsimies par viņu, ja tāds ir un par visiem aicinātiem jauniešiem.


Pēc “Regina Coeli” lūgšanas:

Dārgie brāļi un māsas,

apsveicu visus jūs šeit sanākušus: draudžu grupas, asociācijas, ģimenes un ticīgos no Itālijas un citām tautām. Īpaši apsveicu tos no Campo Grandes un Dourados (Brazīlija) diecēzēm, no Ņujorkas, no Las Palmas (Kanaru salas), studentus no Mirandas Do Corvo (Portugāle) un jauniešus no “Marijas sirds” skolas (Argentina).

Apsveicu Neokatehumenālā Ceļa kopienas, kuras šajās Lieldienlaika svētdienas nes augšāmcēlušo Jēzus vēsti 100 laukumos Romā un citās pilsētās pa visu pasauli. Lai Kungs dod jums Evaņģēlija prieku! Ejiet uz priekšu, jo esat bezbailīgi un darāt tik labu!

Īpaša svētība bērniem un visiem, kas gatavojas vai jau ir pieņēmuši Pirmo Komūniju vai Iestiprināšanas sakramentu. Arī jaunu priesteru tuviniekiem un draugiem, ko iesvētīju šorīt.

Apsveicu Valsts Mežsaimniecības nodaļu, kas organizē Dabas rezervātu svētkus, “Giovane Montagna” biedrus sasniegušus Romu, itāļu tīklu “Cure di Supporto in Oncologia”, kas rūpējas par slimniekiem, motociklistus no San Marino un Abruzzo. Un šodien aicinu veltīt lūgšanu visām mātēm. Apsveicām visas mātes! Lūgsim Dievmātei par mūsu mātēm un visām mātēm: “Esi sveicināta, Marija…”

Sveiciens mammām: milzīgs sveiciens!

Lai jums visiem ir laba svētdiena un garšīgas pusdienas! Uz redzēšanos!