Audience 8-V-1974

Audience 8-V-1974

Sv. Pāvils VI

1974. gada 8. maijā, starptautiskās tikšanās beigās Romas “Domus Mariae”, 500 dalībnieki (priesteri un laji no dažām valstīm Eiropā) piedalījās audiencē ar pāvestu. Pāvils VI uzrunāja viņus ar šiem vārdiem:

Apsveicu priesteru un laju grupu, kas pārstāv Neokatehumenālo Kopienu kustību. Lūk, pēc Koncila augļi! Viņi ir sanākuši uz sanāksmi par evaņģelizāciju mūsdienu pasaulē Romā. Tie ir no daudzām Itālijas diecēzēm un citām valstīm. Šī tēma tiks aprunāta nākamajā bīskapu sinodes asamblejā. Cik daudz prieka un cerību dodat mums ar savu klātbūtni un darbību!

Mēs zinām, ka jūsu kopienās jūs cenšaties saprast un attīstīt jūsu kristību bagātību un jūsu piederības Kristum sekas. Šī darbība ļauj jums saprast, ka kristīgā dzīve ir tieši saskaņotība, pastāvīgs dinamisms, kurš nāk no tā, ka jūs esat piekrituši būt ar Kristu un vēlaties turpināt Viņa klātbūtni un Viņa misiju pasaulē.

Šī apņemšanās, kas jums ir apzināts un autentisks kristīga aicinājuma dzīvošanas veids, top par liecību citiem. Jūs veicināt apustulātu būdami to, kas esat. Jūs kļūstat par stimulu lai cilvēki no jauna atklātu un atgūtu īstus kristīgus tikumus, kuri varētu palikt apslēpti, guļoši un atšķirti ikdienā.

Nē! Jūs uzsverat un izcēlāt to un dodat morālo spožumu, kas top par piemēru. Un tādā garā jūs dzīvojāt šo Neokatehumenālo kopienu.

Dzīvot un veicināt šo atmodināšanos ir tas, ko jūs saucat par veidu ,,pēc kristībām”, kas būs spējīga atjaunot mūsdienu kristīgajās kopienās tos brieduma un padziļināšanas efektus, kuri sākotnēja Baznīcā bija bijuši laika posmā gatavojoties uz Kristībām.

Jūs to darāt pēc. Pirms vai pēc, es teiktu, ir otrreizēja lieta. Galvenais, ka jūs meklējat autentiskumu, pilnību, saskaņotību un kristīgas dzīves atklātību. Šis ir milzīgs nopelns, kas, ka jau teicu, ļoti iepriecina un ieteic apsveikt jūs. Vislielākās atzīmes un svētību jums un kopā ar jums esošajiem. Cik būsiet spējīgi, ar jūsu vesti nododiet sveicienus arī no mums.

Esam priecīgi zinādami, ka mudināt sirdsapziņas daudzās draudzēs. It sevišķi, esam priecīgi, ka katra jūsu iniciatīvā jūs pievērsāt lielu uzmanību uz jūsu ganiem un uz vienotību ar visiem brāļiem. Par šo ekleziālo jūtīgumu, kas vienmēr ir Svētā Gara klātbūtnes zīme, virzām mūsu iedrošinājumu.

(*) Teksts ir daļa no žurnāla “Notitiae” (Organo ufficiale della Congregazione per il Culto Divino, N. 95-96, Jūlijs-augusts 1974, 230. lpp) ar dažiem fragmentiem no ieraksta.