Neocatechumenale Weg Ontmoeting van kardinaal Cobo in Madrid - Kiko Argüello, Mario Pezzi, Maria Ascension Romero, 26 mei 2024

In de middag van 26 mei 2024, op de zondag van de Heilige Drie-eenheid, was er in het Neocatechumenaal Centrum van de stadswijk “La Pizarra” (El Escorial) een ontmoeting met kardinaal José Cobo, aartsbisschop van Madrid, met het internationale team dat verantwoordelijk is voor de Neocatechumenale Weg. Dat zijn Kiko Argüello – medeoprichter van deze kerkelijke realiteit samen met de dienares Gods Carmen Hérnandez – pater Mario Pezzi en Ascensión Romero, samen met ongeveer 700 broeders en zusters uit de gemeenschappen van het bisdom Madrid – die de 222 gemeenschappen vertegenwoordigen die zich in 44 parochies bevinden – en met ongeveer 100 van hun kinderen en ongeveer 70 priesters. Daaronder ook Mgr. José Luis del Palacio, emeritus bisschop van het bisdom Callao, Gabriel Benedicto, bisschoppelijk vicaris van het vicariaat VI, en Eduardo Zapata, rector van het diocesaan seminarie Redemptoris Mater Nuestra Señora de la Almudena.

De bijeenkomst vond plaats op een prachtige lentemiddag, in een feestelijke sfeer van communio, waarin Kiko en kardinaal José Cobo beurtelings het woord namen, met als hart de verkondiging van het Evangelie van de dag (Mt 28, 16-20). Kiko begon zijn toespraak met het uiten van zijn vreugde en grote erkentelijkheid aan kardinaal Cobo vanwege zijn bezoek, waarbij hij kort herinnerde aan het begin van de Neocatechumenale Weg en hoe fundamenteel de steun was van de toen nieuw benoemde aartsbisschop van Madrid, Don Casimiro Morcillo, die, toen hij de barakken bezocht en verrast was door de gemeenschap, die hij daar aantrof, hen uitnodigde om de ervaringen van de barakken temidden van de armen naar de parochies te brengen. Vervolgens presenteerde hij aan Don José Cobo “…met een paar penseelstreken…” – zoals hij `t graag zegt, omdat hij schilder is – de stadia en de concrete dynamiek van dit charisma op parochieniveau en eindigde zijn toespraak met deze woorden:

Neocatechumenale Weg Ontmoeting van kardinaal Cobo in Madrid - Kiko Argüello, Mario Pezzi, Maria Ascension Romero, 26 mei 2024

‘Geconfronteerd met de eenzaamheid van de moderne mens heeft de Neocatechumenale Weg op dit sociologische fenomeen gereageerd met een ander, nog belangrijker fenomeen: de opkomst van de christelijke gemeenschap zoals de Heilige Familie van Nazareth; kleine christelijke gemeenschappen die in nederigheid, eenvoud en lofprijzing leven en in de wereld het zichtbare lichaam zijn van de verrezen Christus en waarin de woorden van de Heer werkelijkheid worden: “Hebt elkaar lief zoals Ik jullie heb liefgehad. Aan deze liefde zal men kunnen opmaken, dat jullie mijn leerlingen zijn”. Het hele Neocatechumenaat zal een ontdekking van het doopsel zijn, waarbij we de trappen van het doopvont afdalen totdat we geleidelijk aan bij de wateren van het doopsel komen… Wij verkondigen Jezus Christus als Degene, die gekomen is om de cirkel van de dood te doorbreken, die werkelijk alle mensen gevangen houdt. De mens kan niet liefhebben. Waarom? Omdat hij de dood niet heeft verslagen. “God zond Jezus Christus om de dood te vernietigen door zijn verrijzenis.’

Kardinaal Cobo dankte de aanwezigen en sprak:

‘Er is iets dat de Kerk vanaf het begin heeft gehad. De Kerk heeft gezegd dat om te weten waar Jezus is en om het anderen te kunnen vertellen, het nodig is om een proces te doorlopen. En om een itinerarium uit te stippelen en een reis te maken zodat we, met de getuigenissen van iedereen en met de wijsheid van de Kerk, kunnen weten waar Jezus is… Dat is wat ons bisdom Madrid nodig heeft.’

Neocatechumenale Weg Ontmoeting van kardinaal Cobo in Madrid - Kiko Argüello, Mario Pezzi, Maria Ascension Romero, 26 mei 2024

Aan deze woorden voegde de kardinaal drie “verzoeken van dankbaarheid” – zoals hij ze noemde – toe aan de Weg: om het bisdom vertrouwd te blijven maken met deze lange ervaring van de hernieuwing van het doopsel; en de sterke ervaring van het gemeenschapsleven in de rijkdom van het geloof aan het bisdom aan te bieden en te blijven samenwerken met de andere kerkelijke realiteiten. Als eerste “officiële” bijeenkomst van Mgr. Cobo met de leden van dit charisma was deze middag een waar feest, waarin de schapen en de herder samen genoten van de liefde van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en de woorden van Psalm 148 in vervulling zagen gaan: “…Jonge mannen en jonge meisjes, grijsaards en kinderen, allen bijeen…’, precies op het moment dat het aartsbisdom Madrid en de Neocatechumenale Weg hun 60ste verjaardag vieren.

Delen: