Update: volgens officiële cijfers van de Portugese autoriteiten waren meer dan 100.000 mensen aanwezig tijdens de roepingenbijeenkomst

DE JONGEREN VAN DE NEOCATECHUMENALE WEG VULLEN DE STEDEN VAN EUROPA MET LIEDEREN

De 37ste Wereldjongerendag (Lissabon, 1-6 augustus 2023) had een laatste moment van buitengewone vreugde tijdens de ontmoeting van meer dan 75.000 jongeren van de Neocatechumenale Weg, die van over de hele wereld kwamen, met het Internationale Verantwoordelijk Team van de Weg, de initiatiefnemer Kiko Argüello, pater Mario Pezzi en Ascensión Romero.

Sinds het begin van de Wereldjongerendagen (Rome 1986) hadden Kiko en Carmen de intuïtie om een grote kans te bieden aan de jongeren van de Weg die – na een pelgrimstocht ter voorbereiding op de ontmoetingen met de Heilige Vader – samenkomen met de plaatselijke bisschop en andere bisschoppen. Het gaat om een ontmoeting om de netten uit te werpen voor de grote roeping tot het priesterschap, tot het religieuze en missionaire leven, tot het stichten van christelijke gezinnen en om de gezinnen zelf op te roepen tot missie.

Tijdens de WJD-bedevaart in Keulen (2005) kwamen ook Kiko en Carmen op het idee om, naast het bidden en luisteren naar het Woord dat deze dagen kenmerkt, de jongeren op missie te sturen om het evangelie te verkondigen in de steden die ze passeerden op hun route.

Ook dit jaar kwamen in Spanje – het natuurlijke doorgangsland om Lissabon te bereiken – en in Portugal in vele steden en op vele pleinen duizenden en duizenden jongens en meisjes aan, die de vreugde en hoop van morgen meedroegen, zodat deze landen hun christelijke wortels niet zouden vergeten: het christendom dat hen hun geschiedenis, hun cultuur en alles wat hen groot heeft gemaakt, heeft gegeven.

Het goede nieuws van het evangelie weerklonk in al deze steden, de aankondiging van die gebeurtenis die de wereld schokte en veranderde: het goede nieuws van de overwinning van Christus op de dood. De jongeren getuigden van hun ontmoeting met Jezus Christus in hun eigen leven.

Deze bedevaart kwam samen in de verschillende ontmoetingen met de Heilige Vader, paus Franciscus, in de wake en in de deelname aan de laatste eucharistieviering op zondagochtend.

Op de middag van de volgende dag, 7 augustus, vond de bijeenkomst van de 75.000 jongeren van de Weg plaats op de grote promenade van Algés, voorgezeten door de patriarch van Lissabon, Kard. Manuel José Macário do Nascimento Clemente, vergezeld van de nuntius in Portugal, aartsbisschop Ivo Scapolo, zes andere kardinalen: Jean-Claude Hollerich (Luxemburg), Gérald C. Lacroix, aartsbisschop van Quebec (Canada), Odilo P. Scherer, aartsbisschop van São Paulo (Brazilië), Sean P. O’Malley, aartsbisschop van Boston (VS), Antonio M. Rouco Varela, emeritus aartsbisschop van Madrid en 47 andere bisschoppen. De prefect van het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven, Kard. Kevin J. Farrell stuurde Dr. Paul Metzlaff, van de “Jeugd Afdeling”, als zijn vertegenwoordiger.

De burgemeester, Isaltino Morais, en verschillende leden van de gemeente Oeiras, waar het evenement plaatsvond, vereerden de bijeenkomst ook met hun aanwezigheid. Dit is de plaats waar de Heilige Vader afgelopen zondag de 25.000 vrijwilligers van WJD 2023 bedankte en begroette.

Op het podium waren samen met de kardinalen en bisschoppen de rondtrekkende teams van de 114 naties aanwezig die de jongeren op hun pelgrimstocht vergezelden.

Roepingenbijeenkomst WJD 2023 Lissabon – Kiko Argüello en P. Mario Pezzi

Na de inleiding en het lied “Ik kom verzamelen” stelde Kiko de jongeren voor, door hun land van herkomst te noemen. Vervolgens nodigde Kiko de vele priesters uit om het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima in processie naar het podium te dragen, terwijl het lied “Shlom lej Mariam” – de woorden in het Aramees die de engel tot Maria richtte (“Wees gegroet Maria, wees gegroet Mariam”!) – werd gezongen. Aan de andere kant van het podium stond het grote kruis en een afbeelding van de dienares van God, Carmen Hernández Barrera, die samen met Kiko de Weg initieerde en wiens zaligverklaringsproces afgelopen december door het aartsbisdom Madrid werd geopend, en die meerdere malen vernoemd werd tijdens de bijeenkomst.

Dit werd gevolgd door de proclamatie van het tweede hoofdstuk van de Handelingen van de Apostelen, de aankondiging gedaan door Petrus op Pinksterdag; deze werd gevolgd door de aankondiging van het kerygma door Kiko: “Ik kondig jullie nieuws aan dat nu is vervuld: de gehele goddelijke essentie, de goddelijke substantie geopenbaard en gemanifesteerd in Christus, is dat God Liefde voor jou is, totale Liefde”.

Kiko nodigde de jongeren uit om hun ogen op te heffen naar het grote kruis op het podium en stelde hen een vraag: “Weet je wat dit betekent: God houdt van je! God kan zichzelf niet verloochenen. De goddelijke natuur is precies dat: Hij wil één zijn in jou, Hij wil in jou zijn. God is aanwezig in de hele schepping, maar Hij wil in jou zijn, niet zoals Hij in de schepping is, maar in de Heilige Geest, als persoon, helemaal in jou, één worden met jou, zodat je kunt deelnemen aan het Mysterie van de Drie-eenheid, die Liefde is. Deze Liefde herschept je, doet je deel uitmaken van de goddelijke natuur en neemt je aan als zoon. Deze goddelijke Liefde in jou maakt je in staat om lief te hebben”.

De roep: “Christus is verrezen”, meermaals uitgeroepen door Kiko, was werkelijk ontroerend, waarop de 75.000 jongeren reageerden: “Hij is werkelijk verrezen!”

De liturgie van het Woord werd afgesloten met het plechtig zingen van het evangelie van de dag: de vermenigvuldiging van de broden en vissen (Mt 14,13-21) en de homilie van de voorzitter van de bijeenkomst, de patriarch van Lissabon.

María Ascensión Romero

Het derde moment van de bijeenkomst, dat van de roepingsoproepen, begon met het lied “Carmen ’63” en de presentatie van Kiko. Pater Mario Pezzi richtte een woord tot de jonge mensen en nodigde hen uit niet bang te zijn om hun leven aan de Heer te offeren, en vertelde over zijn eigen ervaring van meer dan vijftig jaar vreugdevol priesterschap, geleefd op de vijf continenten; Ascensión Romero – jarenlang missionaris in Rusland – die sinds 2018 deel uitmaakt van het Verantwoordelijk Team, bracht de woorden van de paus aan het einde van de homilie van zondag in herinnering: “Wees niet bang”, en moedigde jonge mensen aan om zich over te geven aan de Heer.

Op dat moment, na een ogenblik van stilte, vond daadwerkelijk de roepingsoproepen plaats, de levende vruchten van deze dagen. Allereerst nodigde Kiko de jonge mannen uit die zich geroepen voelden tot het priesterschap om op te staan. Op het lied “Ik kom om te verzamelen”, woorden uit het 66e hoofdstuk van de profetie van Jesaja, die het werk aankondigt van de Heer die zal komen om alle naties te verzamelen, naderden meer dan 2000 het podium. Deze jongeren zullen in hun bisdom een proces van roepingsonderscheiding beginnen. Ten tweede werd de oproep gedaan aan de meisjes die de roeping voelen tot het contemplatieve leven of tot de missie: 1.500 stonden op en zongen “U bent de mooiste” toen ze het podium naderden. Ook zij zullen vergezeld worden door hun priesters en catechisten voor een proces van onderscheiding.

De patriarch die voorzat riep de Heilige Geest af over de jongeren en gezinnen die gehoor gaven aan deze oproep en het podium betraden, en iedereen ontving de zegen van de aanwezige patriarch en bisschoppen.

De bijeenkomst werd afgesloten met een hymne aan Maria: “Een groot teken verscheen in de hemel” en de zegen van de patriarch.

De betekenis van deze gebeurtenis, van deze vruchten, kan niet in zijn ware betekenis worden begrepen zonder de weg van het geloof die hen heeft voorbereid: het is niet de emotie van een moment, maar het handelingen van God die in hun harten werkt gedurende een serieuze en lange Christelijke initiatie, jarenlang, geleefd in hun gemeenschappen, binnen hun parochies.

Roepingenbijeenkomst WJD Lissabon 2023 – Intochtsprocessie met de Maagd Maria van Fátima
Delen: