Jau praėjo 5 metai po Neokatechumenatinio kelio iniciatorės, kartu su Kiko Arguello, Carmen Hernandez mirties.

Madrido arkivyskupo, kardinolo Carlos Osoro vadovaujamose šv. Mišiose buvo oficialiai pateiktas prašymas pradėti šios ypatingos moters, kuri turėjo tokią didelę įtaką pastaraisiais Bažnyčios istorijos metais, beatifikacijos procesą.

Šventėje dalyvavo šimtai Madrido Neokatechumenatinio kelio bendruomenėms priklausančių asmenų bei gausūs būrys kunigų.

Šventės pabaigoje bylos postulatorius Carlos Metola formaliai įteikė prašymą “Supplex Libellus” kardinolui Osoro. Per šiuos metus buvo surinkti virš 16.000 puslapių, kurie padalinti į 70 knygas, su Carmen Hernandez asmeniniais užrašais ir katechezėm bei kitais jos duomenimis gautais po jos mirties.

Homilijos metu kardinolas Osoro iškėlė, kad Carmen Hernandez „sugebėjo skelbti Jėzų Kristų atverdama naujus džiaugsmo ir vilties horizontus, rodydama, dovanodama ir perduodama Dievo gailestingąją meilę, parodydama naują gyvenimo būdą, kuris pasireiškia su Kristumi”.

„Šiandien, šioje šventėje, kur aukojame už Carmen amžinąjį atilsį, patiriame, kad reikia eiti link visų žmonių su savo vargingumu, bet pripildyti Prisikėlusiojo lobiais. Štai, ši yra Carmen gyvenimo patirtis.”

Neokatechumenatinio kelio iniciatorius, Kiko Arguello, taipogi užrašė kelis žodžius, kurie buvo šia proga perskaityti: „Tikime, kad Carmen yra su Viešpačiu, jau dalyvauja šventėje. Nuostabi moteris, išties dosni. Labai reikšminga moteris Bažnyčiai! Visada gyveno įsimylėjusi Viešpatį. Jeigu jūs skaitytumėte jos dienoraštį, viską, ką ji sakydavo buvo: «Jėzau, myliu tave, myliu tave!» Kiekviename puslapyje: «Myliu tave, myliu tave!» Mylėti Viešpatį yra vienintelė tiesa. Dykumos tėvai sako: «Mylėk Kristų ir paskui tave seks tūkstančiai.» Aš maniau, kad žmones sekė paskui mane, bet kaskart suvokiu, kad tūkstančiai brolių yra kelyje Carmen ir jos meilės Kristui dėka.

Teksto pabaigoje, Kelio iniciatorius bei atsakingasis prašo, kad „Carlos Metola, kaip vyskupijos fazės postulatorius, vadovaujamas Madrido kardinolo Carlos Osoro, išpildo visas reikalingas procedūras, kad būtų galima pradėti beatifikacijos bylą”.

Būs išleista pirmoji Carmen Hernandez oficiali biografija

Carmen Hernandez 5-osios mirties metinės sutampa su pirmosios oficialios biografijos publikacija. Autorius yra filosofijos daktaras bei profesorius Aquilino Cayuela, išleido Krikščioniškų autorių biblioteka – Biblioteca di Autori Cristiani (BAC).

Po Carmen Hernandez Barrera mirties 2016-ųjų liepos 19 d. matydami gausias, apie 1500, jos užtarimo dėka gautas malones ir turint omenyje apie 40.000 aplankiusius jos kapą imta svarstyti apie jos gyvenimo dokumentuotos informacijos rinkimą bei įneštą indėlį platinant Neokatechumenatinį kelią po visą pasaulį.

Biografijos pristatymas patikėtas kardinolui Rouco Varela, kuris pažinojo Carmen asmeniškai ir buvo jos evangelizacinės veiklos liudininkas. „Carmen ir jos gyvenimo istorija nusipelnė biografiją, kurioje viskas būtų įamžinta, remiantis Bažnyčios istorijos mokslu bei tuo, kuo žmogiškai, dvasiškai bei apaštališkai reiškė II Vatikano susirinkimo Bažnyčiai ši moteris atsidavusi Kristui ir Jo Bažnyčiai. Ji imitavo ir priėmė Motinos (Kristaus ir Bažnyčios) meilę iki to, kad atidavė savo gyvenimą už Jį. Pasišventė Jo meilei dėl mūsų laikų, postmodernaus žmogaus evangelizacijos. Būtent žmogaus, kuris alksta ir trokšta Dievo malonės. Tokią biografiją rasime šioje knygoje.”

Knyga apžvelgia įvairius Carmen Hernandez gyvenimo etapus, tokius kaip mokslinės, teologiškos, bibliškos, bažnytiškos ir liturgiškos formacijos etapus. Tekstas su pagarba ir diskrecija  pasineria į šios moters asmenybę, kad pasiūlytų skaitytojui visapusiškesnę biografišką ir chronologišką jos gyvenimo rekonstrukciją.

Knygos įvadą yra parašęs Kiko, kuris sako: „Šiose biografinėse pastabose atrasite išskirtinę moterį, labai svarbią Bažnyčiai, įsimylėjusi į Viešpatį, Šventuosius Raštus ir Eucharistiją. Ji suvokė, kad Dievo misija jai buvo palaikyti mane, ginti ir pataisyti Neokatechumenatinio kelio labui. Dėkoju Dievui ir Carmen. Ji visada sakė man tiesą, nuolat. Ji buvo labai gili, autentiška ir laisva moteris santykiuose su visais. Mylėjo Kristų, Bažnyčią ir popiežių virš visko.”

Eina kalba apie aukštos vertės bažnytinį darbą. Ši bus pirmoji gerai dokumentuota biografija apie vieną iš įtakingiausių ispanių moterų Katalikų Bažnyčioje gimusi po II Vatikano susirinkimo.

Share: